CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 6 de junho de 2020

พระเจ้าทรงรักโลกมากจนพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

พระเจ้าทรงรักโลกมากจนพระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
"พระเจ้าทรงรักโลกมากจนเขาให้กำเนิดลูกชายคนเดียวของเขาเพื่อไม่ให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์อาจตาย แต่มีชีวิตนิรันดร์" การสร้างสรรค์เป็นงานแห่งความรักของพระเจ้าและมีอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นด้วยความรักและความรักเพื่อการมีส่วนร่วมชั่วนิรันดร์ แม้จะเป็นผลแห่งความรัก แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ตอบโต้กับพระเจ้า เขาออกจากผู้สร้างและกอดสิ่งมีชีวิตกลายเป็นรูปเคารพ พระเจ้าไม่ได้ละทิ้งสิ่งมีชีวิตของเขา สำหรับความรักพ่อจึงมอบพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ผู้เป็นที่รักปล่อยให้เขาตายเพื่อไม่ให้คนที่เชื่อในพระองค์เป็นผู้ทำบาปผู้ที่สมควรได้รับความตายอาจเสียชีวิต โดยผ่านพระเยซูคริสต์พ่อจะให้โอกาสแก่ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. "พระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อประณามโลก" การลงโทษไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้า แต่เป็นผลสำหรับผู้ที่ไม่หันไปหาผู้สร้างของเขาผู้ไม่เลือกหัวรุนแรงสำหรับพระเจ้าผู้วางชีวิตของเขาเหนือทุกสิ่ง ของพระเจ้าผู้กลายเป็นรูปเคารพ ใครก็ตามที่ยึดมั่นกับพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเขาพร้อมที่จะดีขึ้นสำหรับตัวเองและทุกคนจะพิชิตชีวิตนิรันดร์ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าความปรารถนาของพระเจ้าคือความรอดของมนุษย์ เพื่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขาไปไกลขนาดใหญ่ส่งพระบุตรมาหาเราซึ่งเมื่อถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ทำเครื่องหมายของงูทองสัมฤทธิ์ในทะเลทราย ที่นั่นพวกเขาเงยหน้ามอง "สูง" มองดูงู; ที่นี่พวกเขามองขึ้นไปมองพระเยซูคริสต์ ในทั้งสองช่วงเวลามันจำเป็นที่จะต้องมองให้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบกันว่าในการที่จะเห็นความดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกคือการมีอิสระภายในมีความรักต่อความจริงและความยุติธรรมและยังมีชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าชีวิตที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.