CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 26 de setembro de 2020

ความรักคือหนทางแห่งสวรรค์


ความรักคือหนทางแห่งสวรรค์
ถ้าพระเจ้ารักเรามากเราก็ต้องรักผู้อื่นด้วยสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะไปถึงอาณาจักรสวรรค์
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและความชอบธรรม
และนำคนบาปกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง
พระองค์ทรงชี้นำผู้ต่ำต้อยด้วยความยุติธรรม
และเขาสอนวิธีของเขาให้กับคนยากจน
การอ่าน (ฟิลิปปี 2,1-11 หรือ 1-5)
การอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
2 1 ถ้าเป็นไปได้สำหรับฉันการปลอบโยนในพระคริสต์การให้กำลังใจที่เป็นกุศลการมีส่วนร่วมในพระวิญญาณความอ่อนโยนและความเมตตา
2 เติมเต็มความสุขของฉันด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรักเดียวกันจิตวิญญาณเดียวและความคิดเดียวกัน
3 อย่าทำอะไรด้วยจิตวิญญาณของพรรคหรือความเคารพ แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนอาจสอนให้คุณคิดว่าผู้อื่นเหนือกว่าตนเอง
4 แต่ละคนไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง แต่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
5 จงอุทิศความนับถือซึ่งกันและกันในพระคริสต์เยซู
6 การอยู่ในสภาพของพระเจ้าความเท่าเทียมกันของเขากับพระเจ้าไม่มีชัย
7 แต่เขาทำลายตัวเองโดยถือว่าสภาพของทาสและมีลักษณะคล้ายกับผู้ชาย
8 และเมื่อได้รับการยอมรับจากภายนอกว่าเป็นผู้ชายเขาจึงถ่อมตัวลงมากยิ่งขึ้นเชื่อฟังความตายและความตายบนไม้กางเขน
9 นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงยกย่องเขาอย่างยิ่งใหญ่และประทานพระนามที่เหนือกว่าทุกนาม
10 เพื่อให้พระนามของพระเยซูงอเข่าทุกข้างในสวรรค์บนโลกและในนรก
11 และทุกลิ้นควรสารภาพเพราะพระสิริของพระเจ้าพระบิดาว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
คำพูดของพระเจ้า คุณมีหัวใจที่จะรัก


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.