CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 3 de outubro de 2020

พระเจ้าต้องการความรอดของเรา

พระเจ้าต้องการความรอดของเรา
คิดถึงพระเจ้าที่รักเราอย่างแน่นอนและห่วงใยในการช่วยเราให้รอด นั่นคือเหตุผลที่คำพูดเหล่านี้อยู่ในใจเราชั่วขณะเมื่อฉันตายฉันต้องการตื่นขึ้นต่อหน้าพระบิดาและพี่น้องเราจำเป็นต้องยอมรับพระประสงค์ของพระองค์จริง ๆ เพราะพระองค์ทรงทราบสิ่งที่เราไม่รู้ในพระองค์คือความยุติธรรมที่แท้จริง
โดยทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์พระเจ้าบอกว่าเขาทำอะไรเพื่อประชาชนของเขาซึ่งเป็นสวนองุ่นของเขาเขาล้อมรอบมันทำความสะอาดปลูกองุ่นที่ดีที่สุด แต่ได้รับองุ่นเปรี้ยว ขอให้เราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจจริงที่จะขอให้เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสในแง่ของผลที่พระเจ้าทรงหวังจะเก็บเกี่ยวจากชีวิตของเรา
พี่น้อง 4 6 ไม่ต้องกังวลอะไร! ในทุกสถานการณ์จงแสดงความกังวลของคุณต่อพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนการวิงวอนและการขอบคุณ 7 และสันติสุขของพระเจ้าซึ่งมีอยู่เหนือสติปัญญาทั้งหมดจะรักษาใจและความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์ 8 นอกจากนี้พี่น้องทุกสิ่งที่เป็นความจริงทุกสิ่งที่สูงส่งทุกสิ่งที่เป็นธรรมทุกสิ่งที่บริสุทธิ์ทุกสิ่งที่น่ารักทุกสิ่งที่มีชื่อเสียงดีทุกสิ่งที่มีคุณธรรมและ น่ายกย่องนี่คือสิ่งที่ความคิดของคุณควรครอบครอง 9 สิ่งที่คุณได้เรียนรู้รับได้ยินและปฏิบัติในตัวฉันจงทำสิ่งนี้แล้วพระเจ้าแห่งสันติสุขจะอยู่กับคุณ


 


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.