CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 8 de novembro de 2020

รักพระเจ้าและผู้อื่นเหมือนรักตนเอง


 รักพระเจ้าและผู้อื่นเหมือนรักตนเอง
เมื่อรู้กับฉันตั้งแต่ยังเป็นเด็กพระบิดาทรงห่วงใยอย่างยิ่งกับการเป็นที่รู้กันว่าพระองค์ทิ้งงานเขียนมากมายในพระคัมภีร์ไว้ให้เราเพื่อเราจะเชื่อในความรอด ทุกชีวิตไม่มีความหมายสวยงามทุกอย่างหากเราไม่พบความสุขตลอดไป
พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อยืนยันความรักชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับพระองค์อีกคนเป็นส่วนหนึ่งของเราในฐานะพี่น้อง การแสวงหาพระเจ้าเราสามารถเอาชนะข้อพิพาททางโลกทั้งหมดได้ การให้อภัยเริ่มต้นภายในตัวเราการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ไม่ว่าฉันจะเอาอะไรจากคนอื่นหรือหลอกลวงฉันจะทำให้ไม่มีความสุขด้วยเหตุนี้ความจริงจึงต้องเดินอยู่ตรงหน้าเรา อย่ายั่วยวนสิ่งที่ฉันไม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างฉันจะละทิ้ง
พระบัญญัติทั้งหมดสรุปได้ด้วยความรักมากกว่ากฎหมายถ้ากฎหมายบรรลุผลเพื่อไม่ให้ถูกจับความรักจะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่สะท้อนจดหมายจากอัครสาวกเปาโล
ฉันสวดอ้อนวอนให้คุณทุกวันแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักเรา แต่วันหนึ่งเราจะอยู่ในสถานที่บนสวรรค์โดยใคร่ครวญพระพักตร์ของพระบิดาและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความสุขที่แท้จริง
ขอพรจากพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้การโอบกอดภราดรภาพของเรานำมาซึ่งศรัทธาความหวังและจิตกุศล


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.