CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 6 de maio de 2021

แสงส่องสว่างทั่วโลกเพื่อการแปลงและการช่วย

 แสงส่องสว่างทั่วโลกเพื่อการแปลงและการช่วยชีวิต เราใคร่ครวญถึงการรับบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ในแม่น้ำจอร์แดน ด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงให้เราเห็นเส้นทางเริ่มต้นแห่งความรอดนั่นคือการยอมรับพระเจ้าในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวของเรา พระคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลกแสงสว่างเป็นคุณลักษณะของความเป็นพระเจ้า “ นี่คือแสงสว่างที่แท้จริงซึ่งเข้ามาในโลกสำหรับทุกคน” (น. 1,9) "ใครก็ตามที่ติดตามเรา ... " - พระเยซูตรัส - จะมีแสงสว่างแห่งชีวิต "(ยน 8:12) เราคริสเตียนเป็น“ ลูกของความสว่าง” (เปรียบเทียบอฟ 5: 8) ความสว่างของพระคริสต์นำมาสู่โลกทั้งโลกโดยสาวกของเขา บัพติศมาของพระเยซู - เมื่อพระคริสต์เสด็จลงสู่น้ำของแม่น้ำจอร์แดนในฐานะผู้บริสุทธิ์ที่ทำบาปแทนเรา (เปรียบเทียบ 2 คร 5:21) สวรรค์เปิดและพระสุรเสียงของพระบิดาประกาศพระองค์เป็นพระบุตรที่รัก (เปรียบเทียบม ธ 3,17) ในเวลาเดียวกับที่พระวิญญาณทรงลงทุนเขาในภารกิจที่รอเขาอยู่ เราพิจารณาการเปิดเผยตัวเองของเขาในงานแต่งงานที่ Cana เมื่อเขาเปลี่ยนน้ำเป็นไวน์ ตามคำขอของมารดาพระเยซูเริ่มต้นการเดินทางสู่ความรอดของมนุษย์โดยการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งแรก การเปิดเผยตนเองของพระเยซูในงานแต่งงานที่คานา - ความลึกลับของแสงสว่างคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณต่างๆในคานา (เปรียบเทียบยน 2: 1-12) เมื่อพระคริสต์เปลี่ยนน้ำเป็นไวน์เปิดศรัทธาในใจของสาวกด้วยการขอบคุณ การแทรกแซงของมารีย์ซึ่งเป็นครั้งแรกในบรรดาผู้ที่เชื่อ เราใคร่ครวญถึงการประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้าด้วยคำเชิญชวนให้กลับใจใหม่ พระเยซูเชื้อเชิญให้เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสกฎของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาความสุขชั่วนิรันดร์ การประกาศข่าวดีนำมาซึ่งความหวังของโลกที่ดีขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน พระเยซูประกาศอาณาจักรของพระเจ้าพร้อมคำเชิญให้กลับใจใหม่ - Mystery of light คือการเทศนาที่พระเยซูประกาศการถือกำเนิดของอาณาจักรของพระเจ้าและเชิญชวนให้กลับใจใหม่ (เปรียบเทียบ Mc 1,15) ให้อภัยบาปของผู้ที่กล่าวกับพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเชื่อมั่น (เปรียบเทียบ Mc 2,3-1; Lk 7,47s) จุดเริ่มต้นของความลึกลับแห่งความเมตตาที่เขาจะใช้ต่อไปจนถึงวันสิ้นโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนดีที่มอบให้กับคริสตจักรของเขา (เทียบ 20,22 น.) เราใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์พระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงแสดงให้บรรดาอัครสาวกและมนุษย์ทุกคนเห็นถึงแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ แสงสว่างของพระองค์นำทางเราให้เดินตามทางแห่งความดี การเปลี่ยนร่างของพระเยซู - ความลึกลับของความเป็นเลิศของแสงคือการเปลี่ยนร่างที่เกิดขึ้นบนภูเขาทาโบร์ตามประเพณี พระสิริของความเป็นพระเจ้าส่องประกายอยู่ที่พระพักตร์ของพระคริสต์ในขณะที่พระบิดาทรงมอบพระองค์แก่อัครสาวกที่มีความสุขเพื่อให้พวกเขา“ ได้ยิน” พระองค์ (เปรียบเทียบ Lk 9:35) และเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความหลงใหลอันเจ็บปวด เพื่อที่จะมาร่วมกับพระองค์เพื่อรับรัศมีภาพแห่งการฟื้นคืนพระชนม์และสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเช่นนี้ได้กลายมาเป็นอาหารของเราพระองค์อยู่ในตัวเราในของฉันและในความรักของพระองค์

 

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.