CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 8 de maio de 2021

เราต้องการอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์และพี่น้อง

Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 144(145)

เราต้องการอยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์และพี่น้อง กิจการของอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ -25 เมื่อเปโตรกำลังจะเข้าไปในบ้านคอร์เนลิอุสออกไปพบเขาล้มลงแทบเท้าและล้มลง 26 แต่เปโตรปลุกเขาขึ้นและพูดว่า“ ลุกขึ้นเถอะ ฉันก็เป็นแค่ผู้ชาย”. 34 จากนั้นเปโตรก็จับพื้นและพูดว่า:“ ที่จริงฉันเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างผู้คน 35 ในทางตรงกันข้ามเขายอมรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามความยุติธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดก็ตาม” 44 ปีเตอร์ยังคงพูดอยู่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือทุกคนที่ได้ยินพระวจนะ 45 ผู้ซื่อสัตย์เชื้อสายยิวที่มากับเปโตรต่างประหลาดใจที่ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หลั่งไหลไปยังคนต่างศาสนาด้วย 46 เพราะพวกเขาได้ยินพวกเขาพูดและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาแปลก ๆ แล้วเปโตรก็พูดว่า: 47“ โดยบังเอิญเราจะปฏิเสธน้ำแห่งบัพติศมาให้กับคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับเราได้หรือไม่” 48 และพระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ พวกเขาขอให้เปโตรอยู่กับพวกเขาสองสามวัน เขียนโดยอัครสาวกยอห์น: เพื่อนรัก 7 เรารักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า 8 ผู้ใดไม่รักก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9 นี่คือวิธีที่ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เห็นท่ามกลางเราพระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตผ่านพระองค์ 10 นี่คือสิ่งที่ความรักเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เราที่รักพระเจ้า แต่เป็นผู้ที่รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเหยื่อของการชดใช้บาปของเรา ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า: 9“ พระบิดาของเราทรงรักฉันฉันใดฉันก็รักคุณเช่นกัน ยังคงอยู่ในความรักของฉัน 10 ถ้าคุณรักษาพระบัญญัติของเราคุณจะยังคงอยู่ในความรักของเราเช่นเดียวกับที่ฉันรักษาพระบัญญัติของพระบิดาและยังคงอยู่ในความรักของพระองค์ 11 ฉันบอกคุณแล้วว่าเพื่อความสุขของฉันจะอยู่ในตัวคุณและความสุขของคุณจะเต็มเปี่ยม 12 นี่คือบัญญัติของฉัน: รักกันเหมือนที่ฉันรักคุณ 13 ไม่มีใครมีความรักที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้ที่สละชีวิตเพื่อเพื่อนของเขา 14 คุณเป็นเพื่อนของฉันถ้าคุณทำในสิ่งที่ฉันสั่งคุณ 15 ฉันไม่เรียกพวกคุณว่าคนรับใช้อีกต่อไปเพราะคนรับใช้ไม่รู้ว่านายของเขากำลังทำอะไร ฉันเรียกคุณว่าเพื่อนเพราะฉันได้แจ้งให้คุณทราบทุกอย่างที่ฉันได้ยินจากพระบิดาของฉัน 16 ไม่ใช่คุณที่เลือกฉัน แต่เราเป็นผู้เลือกคุณและแต่งตั้งให้คุณไปเกิดผลและผลของคุณ ควรจะยังคงอยู่ ไม่ว่าคุณจะขออะไรจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้กับคุณ 17 นี่คือสิ่งที่เราสั่งคุณ: รักกัน ". ถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.