CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quarta-feira, 14 de julho de 2021

พระเจ้าแสนดี งานของเขามีไว้เพื่อเรา!!!

พระเจ้าแสนดี งานของเขามีไว้เพื่อเรา!!!

 เมื่อแรกเกิด ความดีและความชั่วต้องการเรา เราถูกวางไว้ในโลก และเราคิดว่านี่คือที่ของเรา พระบิดาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความรอดของเราส่งผู้เผยพระวจนะให้เราตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระบิดาของเรา พระเจ้าแสดงพระองค์ต่อโมเสสในสมัยโบราณและในยุคใหม่ส่งลูกชายของเขาเข้าสู่โลกเพื่อให้เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ ของความรักเพราะความรักไม่ทำร้ายอีกฝ่าย การกระทำในชีวิตของเราคือการถ่ายทอดข่าวสารแห่งชีวิตนิรันดร์ เพราะพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ ครั้งนั้น พระเยซูเริ่มตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลก เพราะพระองค์ทรงซ่อนสิ่งเหล่านี้จากผู้มีปัญญาและความเข้าใจ และทรงเปิดเผยแก่ผู้น้อย 26ใช่แล้ว พระบิดา เพราะเป็นความพอใจของท่าน 27 พระบิดาทรงประทานทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า และไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา เว้นแต่พระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้ทราบ” อพยพ – ​​ในสมัยนั้น 1โมเสสได้เลี้ยงฝูงแกะของเยโธร พ่อตาของเขา ปุโรหิตแห่งมีเดียน วันหนึ่งท่านพาฝูงแกะไปในถิ่นทุรกันดารไปถึงภูเขาโฮเรบ 2ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่เขาในเปลวไฟจากท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสสังเกตว่าพุ่มไม้นั้นติดไฟแต่ไม่ได้ถูกเผาไหม้ และพูดกับตัวเองว่า: 3“ ฉันจะเข้าใกล้สิ่งที่ไม่ธรรมดานี้เพื่อดูว่าทำไมพุ่มไม้จึงไม่ถูกกิน” 4 องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นโมเสสเข้ามาเฝ้าและเรียกท่านจากท่ามกลางพุ่มไม้ว่า “โมเสส! มอยเซ่!" เขาตอบว่า "ฉันอยู่นี่" 5และพระเจ้าตรัสว่า: “อย่าเข้ามาใกล้! ถอดรองเท้าแตะออกจากเท้าของคุณเพราะที่ที่คุณอยู่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์” 6 และเขาเสริมว่า: "เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของคุณ พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ" โมเสสปิดหน้าเพราะกลัวที่จะมองดูพระเจ้า 9“บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลก็มาถึงข้าพเจ้าแล้ว และข้าพเจ้าได้เห็นการกดขี่ที่ชาวอียิปต์กระทำต่อพวกเขาแล้ว 10แต่ไปเถิด เราจะส่งเจ้าไปหาฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอล ประชากรของเราออกจากอียิปต์” 11และโมเสสทูลพระเจ้าว่า "เราเป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์" 12พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราจะอยู่กับเจ้า และนี่จะเป็นหมายสำคัญที่เราส่งเจ้าไป เมื่อเจ้านำประชาชนออกจากอียิปต์แล้ว จงปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้” วันหนึ่งเราจะอยู่ด้วยกันในสถานที่แห่งความสุขที่สวยงามแห่งนี้ที่ไม่มีวันตาย

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.