CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 17 de julho de 2021

การเสด็จมาของบุตรของพระเจ้าเพื่อแสวงหา

 การเสด็จมาของบุตรของพระเจ้าเพื่อแสวงหาเรา หากเราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ เราจะรอด มาดีกันเถอะ 3 เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวและตรัสว่า "บอกพวกเราเถิด สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และอะไรจะเป็นหมายสำคัญถึงการเสด็จมาของพระองค์และวาระสุดท้าย" 4 พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า "ระวังอย่าให้ใครมาหลอกลวงเจ้า 5 เพราะหลายคนจะมาในนามของฉันโดยกล่าวว่า 'เราคือพระคริสต์!' และจะหลอกลวงคนมากมาย 6 คุณจะได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม แต่อย่ากลัวเลย มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่สิ้นสุด 7 ชาติจะลุกขึ้นสู้ชาติ และอาณาจักรต่อราชอาณาจักร จะเกิดการกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในหลายพื้นที่ 8 ทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวด 9 "แล้วพวกเขาจะมอบเจ้าให้ถูกข่มเหงและประหารชีวิต และบรรดาประชาชาติจะเกลียดชังเจ้าเพราะเห็นแก่เรา 10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะอับอายขายหน้าและเกลียดชังกัน 11 และผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากจะเกิดขึ้นและหลอกลวงคนเป็นอันมาก 12เพราะความชั่วเพิ่มขึ้น ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็น 13แต่ผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดจะรอด 14 และข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วอวสานจะมาถึง 15 “ดังนั้น เมื่อเจ้าเห็น 'สิ่งอัปมงคลอันน่าสยดสยอง' ซึ่งผู้เผยพระวจนะดาเนียลกล่าวไว้ในที่บริสุทธิ์นั้น ใครก็ตามที่อ่านก็จงเข้าใจ 16 แล้วให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขา 17 ผู้ใดก็ตามที่อยู่บนหลังคาบ้านของเจ้าไม่ลงไปหยิบสิ่งใดจากหลังคาบ้านของเจ้า 18 ผู้ที่อยู่ในทุ่งนาอย่ากลับมาหาเสื้อคลุมของตน 19 วันนั้นช่างเลวร้ายสักเพียงไรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาที่เลี้ยงดูบุตร! 20 อธิษฐานขอให้การหลบหนีของคุณไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวหรือวันเสาร์ 21 เพราะเมื่อนั้นจะมีความทุกข์ลำบากใหญ่หลวงอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงบัดนี้ และจะไม่มีอีกเลย 22 ถ้าวันเหล่านั้นไม่สั้นลง จะไม่มีใครรอด แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เลือกสรรวันเหล่านั้นจะถูกตัดให้สั้นลง 23 ถ้าผู้ใดพูดว่า 'ดูเถิด นี่คือพระคริสต์!' หรือ: 'เขาอยู่ตรงนั้น!' อย่าไปเชื่อมัน 24 ด้วยว่าพระคริสต์จอมปลอมและผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งจะทำการอัศจรรย์และการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เพื่อหลอกแม้กระทั่งผู้ที่ทรงเลือกไว้ ถ้าเป็นไปได้ 25 ดูเถิด เราเตือนเจ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว 26 “ฉะนั้น ถ้าผู้ใดพูดว่า 'เขาอยู่ที่นั่นในถิ่นทุรกันดาร!' อย่าออกไป หรือ 'เขาอยู่ที่นั่น ในบ้าน!' อย่าเชื่อเขา 27 ด้วยว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น 28 ที่ใดมีซากศพ ที่นั่นแร้งจะรวบรวม 29 "ทันทีหลังจากความทุกข์ยากของวันเหล่านั้น " 'ดวงอาทิตย์จะมืด และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวจะร่วงหล่นจากฟ้า และพลังแห่งสวรรค์ จะหวั่นไหว' 30 “แล้วเครื่องหมายแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏในสวรรค์ และบรรดาประชาชาติทั่วโลกจะคร่ำครวญและเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆในสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ 31 และพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ออกไปด้วยเสียงแตรดังสนั่น และพวกเขาจะรวบรวมผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จากลมทั้งสี่ จากปลายฟ้าข้างหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่ง
Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.