CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

พระเจ้า เราก็เป็นคนของนายเหมือนกัน!!!


 

 

Friend subscribe to the camocim ceara blog channel, it will be a good help. 

 พระเจ้า เราก็เป็นคนของนายเหมือนกัน!!! 

พี่น้องทั้งหลาย 31ความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความโกรธ การโห่ร้อง การดูถูก สิ่งเหล่านี้จะต้องหายไปจากพวกท่าน เช่นเดียวกับความอาฆาตพยาบาททุกประการ 32จงมีเมตตาต่อกันและเห็นอกเห็นใจกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังที่พระเจ้าอภัยโทษคุณโดยทางพระคริสต์ 5.1จงเลียนแบบพระเจ้าเหมือนอย่างลูกที่เขารัก 2ดำเนินชีวิตในความรักดังที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเราและถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเพื่อเราในเครื่องบูชาและเครื่องบูชาอันหอมหวาน – พระวจนะของพระเจ้า . โดย Paul the Apostle. โมเสสพูดกับประชาชนว่า 12“บัดนี้ อิสราเอล พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงขออะไรจากท่าน? จงเกรงกลัวเขาและเดินในทางของเขา ที่ท่านรักและปรนนิบัติพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 13และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้กำหนดแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านจะมีความสุข 14ดูเถิด สวรรค์เป็นของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน สวรรค์สูงสุด แผ่นดินโลก และทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น 15แต่เป็นบรรพบุรุษของท่านที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและรัก และหลังจากนั้นก็เป็นเชื้อสายของเขา ซึ่งก็คือสำหรับเจ้าแล้ว พระองค์ทรงเลือกท่ามกลางชนชาติทั้งหลายดังที่พิสูจน์แล้วในทุกวันนี้ 16ดังนั้นจงเปิดใจของคุณ และอย่าให้คอของคุณแข็งอีกต่อไป 17เพราะว่าพระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าของเหล่าทวยเทพ และพระเจ้าของเจ้านาย พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงพลัง และน่าเกรงขาม ผู้ซึ่งไม่เคารพบุคคล และไม่รับสินบน 18เขาให้ความยุติธรรมแก่เด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่าย เขารักคนแปลกหน้าและให้อาหารและเสื้อผ้าแก่เขา 19เหตุฉะนั้นจงรักคนต่างด้าว เพราะเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ด้วย 20ท่านจงยำเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว เจ้าจะเกาะติดเขาและสาบานโดยอ้างชื่อของเขา พระองค์ทรงเป็นคำสรรเสริญของท่าน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทำการใหญ่และน่าสะพรึงกลัวแก่ท่านซึ่งท่านได้เห็นกับตาของท่านเอง 22เมื่อเจ้าลงไปอียิปต์ บรรพบุรุษของเจ้ามีเพียงเจ็ดสิบคนเท่านั้น และบัดนี้พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าได้ทรงสร้างเจ้าให้มีจำนวนมากมายดั่งดวงดาวในท้องฟ้า” –

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.