CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 2 de outubro de 2021

ประกาศ – ทูตสวรรค์ประกาศให้แมรี่ว่าเธอจะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้า – ใช่…

 ประกาศ – ทูตสวรรค์ประกาศให้แมรี่ว่าเธอจะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้า – ใช่… เราใคร่ครวญการประกาศของทูตสวรรค์กาเบรียลถึงแม่พระและการจุติของพระวจนะของพระเจ้าในครรภ์ของเธอ “นี่คือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามคำของท่าน” – ในที่นี้ เราเห็นความไม่เห็นแก่ตัวของมารีย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักต่อพระเจ้า และการเสียสละตนเอง วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราตอบตกลงกับพระเยซู เกิดในใจเราในชีวิต ให้ความหมายกับชีวิตทางโลกของเรา และน้อมรับแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา พระเยซูประสูติในหลุมฝังศพในเบเลม เราใคร่ครวญการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในเมืองเบธเลเฮม พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงอานุภาพเช่นนี้มาหาเรา… พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนัง ละทิ้งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ และกลายเป็นมนุษย์ที่ยากจนเหมือนเราในทุกสิ่งยกเว้นในบาป พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เรามีหรือครอบครองในโลกนี้สำคัญเมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น… สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ชีวิตนิรันดร์ ความเย่อหยิ่งของทูตสวรรค์ที่ต้องการเป็นพระเจ้าทำให้เกิดบาป และค่าจ้างของบาปคือความตาย… …ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสู่ความรอดทั้งหมดของเรา ใจที่บริสุทธิ์ การยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างจริงใจคือการเชื่อฟัง และค่าจ้างของการเชื่อฟังคือชีวิตนิรันดร์ ผู้ใดที่เชื่อในตนเองหากเขาตาย เราจะปลุกเขาให้ลุกขึ้น พระคัมภีร์เป็นวิธีตามหาพระเยซู เมื่อเราหลงทางหรือหันเหจากทางนั้น ผลที่ตามมาคือความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ในการค้นหาการอ่าน ศึกษา และไตร่ตรองพระคัมภีร์ทุกวัน เราสามารถแสวงหาการเผชิญหน้าหรือพบปะกับพระเจ้าของเรา แล้วดำเนินชีวิตตามคำและคำสอนเหล่านี้โดยเร็วที่สุด และเช่นเดียวกับพระเยซู เติบโตในการเชื่อฟังและดูแลสิ่งของของพระบิดา อ้อมกอดด้วยความรักใคร่ วันหนึ่งเราหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันในบ้านของพ่อ

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.