CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 6 de novembro de 2021

เพราะฉันรักคุณ ฉันยืนยันในข้อความจาก

 เพราะฉันรักคุณ ฉันยืนยันในข้อความจากสวรรค์ เพื่อนที่รัก ดูสิว่าพระบิดาประทานความรักอันยิ่งใหญ่แก่เราสักเพียงไร ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า! และเราเป็น! ถ้าโลกไม่รู้จักเรา นั่นก็เพราะว่าโลกไม่รู้จักพระบิดา เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมา เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็น 3ทุกคนที่หวังในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่เขาบริสุทธิ์ มาหาเราทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย / และแบกภาระหนัก / และพักผ่อนฉันจะให้เจ้าพระเจ้าพระเจ้าบุตรของพระบิดากล่าว ครั้งนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นผู้คนมากมาย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและนั่งลง เหล่าสาวกเข้ามาใกล้ 2และพระเยซูทรงเริ่มสอนพวกเขาว่า 3“บุคคลผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพวกเขาคืออาณาจักรสวรรค์ 4 ผู้ที่ทุกข์ใจย่อมเป็นสุข เพราะพวกเขาจะได้รับการปลอบโยน 5ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน เพราะพวกเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 6ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะพวกเขาจะได้รับความอิ่ม 7ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตา เพราะพวกเขาจะได้รับความเมตตา 8ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้า 9ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ เพราะพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 10 ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ความชอบธรรม เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 11 ท่านจะมีความสุขเมื่อพวกเขาประณามท่าน ข่มเหง และพูดเท็จใส่ร้ายท่านทุกประการเพราะเห็นแก่เรา จงเปรมปรีดิ์และยินดี เพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์จะมีมาก"


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.