CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 10 de janeiro de 2021

รักเหมือนที่พระคริสต์รักเรา พระเยซูคริสต์เป็น

รักเหมือนที่พระคริสต์รักเรา พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางที่จักรวาลทั้งหมดมาบรรจบกันและยังเป็นการเดินทางของเราในตอนเริ่มต้นของเวลาปกติ ขอให้เราทูลขอพระคุณจากพระเจ้าเพื่อติดตามพระองค์ด้วยชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ 1 หลายครั้งและหลายวิธีพระเจ้าเคยตรัสกับบรรพบุรุษของเราผ่านศาสดาพยากรณ์ ในยุคสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระบุตรซึ่งพระองค์ทรงตั้งทายาทให้กับทุกสิ่งและพระองค์ทรงสร้างจักรวาลเพื่อใครด้วย 3 นี่คือความงดงามแห่งพระสิริของพระบิดาการแสดงออกถึงการเป็นอยู่ของพระองค์ เขาค้ำจุนจักรวาลด้วยพลังแห่งคำพูดของเขา เมื่อได้ทำการชำระบาปแล้วพระองค์ทรงประทับเบื้องขวาของพระบารมีของพระเจ้าบนเบื้องบน 4 เขาถูกวางไว้เหนือทูตสวรรค์มากจนชื่อที่เขาสืบทอดมานั้นเหนือกว่าชื่อของพวกเขา 5 ที่จริงแล้วทูตสวรรค์องค์ใดที่พระเจ้าเคยตรัสว่า: "คุณเป็นลูกของฉันวันนี้ฉันให้กำเนิดคุณแล้ว"? หรือ: "ฉันจะเป็นพ่อของเขาและเขาจะเป็นลูกชายของฉัน"? 6 แต่เมื่อบุตรหัวปีเข้ามาในโลกพระเจ้าตรัสว่า: "บรรดาทูตสวรรค์ต้องชื่นชอบเขา!" ของการกลับใจใหม่ให้ดีขึ้นดีกว่ารักพี่ชาย ขอให้เราอธิษฐานเผื่อเราเพื่อหัวใจของเรา

 


Salmo Responsorial: 77(78)

Nenhuma visualizaçãohá 2 dias

Salmo Responsorial: 94(95)

Nenhuma visualizaçãohá 2 dias

CUIDADO COM AS GLÓRIAS DO MUNDO - Evangelho: Marcos 1,29-39


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.