CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 15 de agosto de 2021

ฉันเชื่อในชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูเปิดเผย!!!

 

Friend subscribe to the camocim ceara blog channel, it will be a good help. SE INSCREVA NO CANAL CAMOCIM CEARÁ BLOG.

 ฉันเชื่อในชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูเปิดเผย!!!

 ข้าแต่พระเจ้า ผู้พิทักษ์ของเรา ขอทรงเพ่งมองมาที่เราและพิจารณาใบหน้าผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะวันหนึ่งในวิหารของพระองค์มีค่ามากกว่าพัน (สดุดี 83:10) พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งเรา แม้ว่าเราจะนอกใจ แต่พยายามนำเรากลับไปสู่เส้นทางของพระองค์เสมอ เราได้รับเชิญให้ติดตามพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวและไม่ปล่อยให้สิ่งใดเข้ามาแทนที่ในชีวิตของเรา 16มีคนมาทูลพระเยซูว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์” 17พระเยซูตรัสตอบว่า “ทำไมท่านจึงถามเราว่าอะไรดี? อันเดียวก็ดี หากคุณต้องการเข้าสู่ชีวิตให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติ” 18ชายคนนั้นถามว่า “บัญญัติอะไร?” พระเยซูตรัสตอบว่า "อย่าฆ่า อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ 19จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของท่าน และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" 20ชายหนุ่มคนนั้นทูลพระเยซูว่า “ข้าพเจ้าสังเกตสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แล้ว ฉันยังขาดอะไรอีก?” 21พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเจ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งที่มี ให้เงินแก่คนยากจน แล้วเจ้าจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วตามข้ามา” 22เมื่อได้ยินดังนั้น ชายหนุ่มก็เศร้าใจเพราะเขามั่งมีมาก ก่อนพระเยซู ไม่มีใครพูดถึงชีวิตนิรันดร์มาก่อน คุณต้องเป็นคนดีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดี มิฉะนั้น คุณจะมีชีวิตที่จบลงด้วยความเลวร้าย พระคริสต์ตรัสชัดเจนว่าความปิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือชีวิตนิรันดร์ ดังนั้น ให้เราแสวงหาความดี


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.