CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

terça-feira, 24 de março de 2020

ฉันกำลังพูดเกี่ยวกับความรัก

ฉันกำลังพูดเกี่ยวกับความรัก
   ผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์ ไม่มีผู้ช่วยให้รอดคนอื่นเลย หากเราแสวงหาความรอดเราต้องเข้าหาพระเยซูคริสต์พระบุตรที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อช่วยให้รอด ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มการรักษาเพื่อรักษาวิญญาณที่บาดเจ็บจากบาปเพื่อให้ชีวิตใหม่และแสงสว่างแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในความมืดของโลกและบาป ท่าทางของพระเยซูกับอัมพาตที่ไม่ได้ขออะไรเลยเพียงแค่รอให้เขาเข้าสระเขาก็ยังคงอยู่ในตรรกะเดียวกันของการอุทิศตนที่เป็นที่นิยมของการอาบน้ำในสระนั้นร่วมแบ่งปันการกระทำเวทย์มนตร์ที่เข้าใจโดยคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ในเวลานั้นมันเผยให้เห็นอย่างดีว่าพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาตรรกะของโลก แต่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์เพื่อความรอด คนเป็นอัมพาตไม่รู้แม้แต่ว่าพระเยซูคือใครและไม่เชื่อในพระองค์ แต่เขาได้รับการรักษาทางร่างกายและทางวิญญาณ
พระเยซูไม่ได้ต่อต้านวันธรรมสวนะในทางตรงกันข้ามมันให้ความหมายที่แท้จริงของการปลดปล่อยจากคนมนุษย์ เขาขับไล่ออกจากไหล่ของผู้ศรัทธาที่เป็นภาระอันหนักหน่วงของผู้นำชาวยิวแนวคิดของการเชื่อฟังผู้รับใช้เจ้านาย ยิ่งไปกว่านั้นเหตุผลที่แท้จริงสำหรับวันสะบาโตคือความเป็นบุตรของพระเยซูที่เกี่ยวข้องกับพระบิดาวันสะบาโตมีเหตุผลเฉพาะในพระเยซูคริสต์เท่านั้น กฎหมายและผู้เผยพระวจนะมุ่งเป้าไปที่พระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้วันสะบาโตของชาวยิวหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอด ไม่ควรที่จะปฏิบัติตามวิธีที่ชาวยิวทำในวันสะบาโตอีกต่อไปเพราะพวกเขายังไม่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าที่สร้างเนื้อ แต่คำสอนของพระเยซูเพราะมันเป็นผู้ที่ส่งมอบผู้เอาชนะความชั่วร้ายที่เอาชนะความตายและฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ วันสะบาโตของชาวยิวในพันธสัญญาแรกเสร็จสมบูรณ์ในวันอาทิตย์ของการฟื้นคืนชีพของคนที่สร้างความเป็นจริงทั้งหมดจะถูกนำ การฟื้นคืนชีพเป็นปัจจัยพิเศษสำหรับวันอาทิตย์ที่จริงแล้วเป็นวันพิเศษของพันธสัญญาใหม่ดังที่นักบุญพอลกล่าวว่า:“ ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่นั่นคือศรัทธาของเรา” (1 โครินธ์ 15:14) ผู้เผยแผ่ศาสนารู้ถึงความสำคัญของการฟื้นคืนชีพโดยเน้นวันแรกของสัปดาห์วันอาทิตย์ (เปรียบเทียบ Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1,19) นั่นคือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ติดตามของพระเยซูเข้าใจความจริงนี้ได้เริ่มชีวิตของพวกเขาในฐานะชายและหญิงใหม่ฉลองความเชื่อในวันอาทิตย์ของพวกเขาไม่ใช่เป็นการรังเกียจต่อวันสะบาโต แต่เป็นวันแห่งพันธสัญญาใหม่และนิรันดร์ ในแง่นั้นวันสะบาโตไม่ได้ถูกทำลาย แต่ถูกนำไปสู่ระดับที่สำคัญยิ่งกว่ามาก ก่อนวันสะบาโตเป็นเวลาที่เหลือของการรอคอยของพระเมสสิยาห์ ตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชายคนใหม่โดยผ่านพระคริสต์เพื่อการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในประวัติศาสตร์จนถึงสิ้นยุค พระเยซูไม่เชื่อฟังพระบิดาเขาไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทางตรงกันข้ามเขาทำให้พระเจ้าปรากฏในความดีงามของเขาในความยุติธรรมและความจริงของเขา ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่นี่คือการประกาศพระเยซูการประกาศความเป็นเจ้าของพระองค์ (เขาคือพระเจ้าแห่งวันสะบาโต) รวมถึงการทำให้บริสุทธิ์ของความเชื่อผ่านพระองค์ผู้เป็นทางแห่งความจริงและชีวิต (ย. 14,6)
กอดที่แข็งแกร่งและรัก
คุณพ่อJosé Erinaldo


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.