CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 9 de maio de 2022

แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า โดยพระวจนะของพระองค์สวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น อัลเลลูยา! (ป.32.5วิ)

 แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า โดยพระวจนะของพระองค์สวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น อัลเลลูยา! (ป.32.5วิ)

เราได้รับเชิญจากผู้เลี้ยงที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะของเขาและเรียนรู้วิธีเป็นศาสนจักรจากเขา พระองค์ทรงนำเราไปสู่น้ำพุแห่งชีวิต และพระวจนะของพระองค์ทำให้เรามีความปลอดภัย ไม่มีสิ่งใดจะแย่งเราไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ ในวันละหมาดเพื่ออาชีพและศาสนานี้ ขอให้เราร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับมารดาทุกคน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ในคราวนั้น เปาโลกับบารนาบัสอายุ 14 ปีออกจากเมืองเปอร์กามาถึงเมืองอันทิโอกในเมืองปิซิเดีย และเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันสะบาโต 43ชาวยิวและคนเคร่งศาสนาหลายคนเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวติดตามเปาโลและบารนาบัส เมื่อพูดคุยกับพวกเขา ทั้งสองได้กระตุ้นให้พวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระคุณของพระเจ้า 44 ในวันเสาร์ถัดมา คนเกือบทั้งเมืองมารวมตัวกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 45 เมื่อพวกยิวเห็นฝูงชนนั้นก็อิจฉาริษยาและกล่าวหมิ่นประมาทถ้อยคำของเปาโล 46 จากนั้นด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง เปาโลและบารนาบัสจึงประกาศว่า “จำเป็นต้องประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านก่อน แต่เมื่อท่านปฏิเสธและถือว่าตนเองไม่คู่ควรกับชีวิตนิรันดร์ จงรู้ว่าเรากำลังจะจัดการกับคนนอกศาสนา 47เพราะนี่เป็นพระบัญชาที่พระเจ้าประทานแก่เราว่า 'เราได้ทำให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อเจ้าจะนำความรอดมาสู่สุดปลายแผ่นดินโลก' 48บรรดาประชาชาติต่างยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้ และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนที่ถูกลิขิตให้มีชีวิตนิรันดร์ยอมรับศรัทธา 49พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงลามไปทั่วภูมิภาค 50แต่พวกยิวยุยงสตรีที่ร่ำรวยและเคร่งศาสนา รวมทั้งบุรุษที่มีอิทธิพลในเมืองนั้น ยั่วยุให้เปาโลและบารนาบัสข่มเหงและขับไล่พวกเขาออกจากดินแดนของตน 51จากนั้นพวกอัครสาวกก็สะบัดฝุ่นออกจากเท้าใส่พวกเขาและไปยังเมืองอิโคนิอุม 52อย่างไรก็ตาม เหล่าสาวกเปี่ยมด้วยความยินดีและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์


 ข้าพเจ้า ยอห์น อายุ 9 ขวบเห็นผู้คนมากมายจากทุกประเทศ ทุกเผ่า ทุกภาษา ซึ่งไม่มีใครนับได้ พวกเขายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและพระเมษโปดก พวกเขาสวมเสื้อคลุมสีขาวและถือฝ่ามือ 14แล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “คนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความทุกข์ลำบากใหญ่ พวกเขาซักและฟอกเสื้อผ้าด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก 15 เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงยืนอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงกำบังพวกเขาไว้ในเต็นท์ของพระองค์ 16พวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย ทั้งแสงแดดและความร้อนที่แผดเผาจะไม่รบกวนพวกเขา 17เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ประทับอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งจะทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเขา และพระองค์จะทรงนำพวกเขาไปสู่น้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากตาของพวกเขา” พระเจ้าตรัสว่า เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี / ฉันรู้จักแกะของฉันและพวกเขารู้จักฉัน (ยน 10:14) – การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามยอห์น – ในเวลานั้น พระเยซูตรัสว่า 27 “แกะของฉันฟังเสียงของฉัน ฉันรู้จักพวกเขาและพวกมันตามฉันมา 28เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่มีวันสูญหาย และจะไม่มีใครแย่งมันไปจากมือของเราได้ 29 พระบิดาของเราผู้ทรงให้แกะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ ทรงยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งสิ้น และไม่มีใครแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้ 30เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” สง่าราศีแด่พระองค์
Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.