CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 18 de maio de 2018

พระวิญญาณบริสุทธิ์, อุปมา, จะเตือนคุณทุกสิ่งที่ฉันได้กล่าว

พระวิญญาณบริสุทธิ์, อุปมา, จะเตือนคุณทุกสิ่งที่ฉันได้กล่าว
(ยน. 14:26)
การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามที่ยอห์น
21 เมื่อเขาทั้งหลายกินแล้วพระเยซูก็ทรงถามซีโมนเปโตรว่า "ซีโมนบุตรชายของยอห์นท่านรักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือ" "พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบแล้วว่าข้าพระองค์รักพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด"
พระองค์ตรัสถามเขาอีกว่า "ซีโมนบุตรชายของยอห์นท่านรักเราหรือ" "พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบแล้วว่าข้าพระองค์รักพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด"
พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า "ซีโมนบุตรชายของยอห์นท่านรักเราหรือ" เปโตรรู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะเขาถามเขาครั้งที่สามว่า "คุณรักฉันหรือ" เขาทูลตอบพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี้ยงแกะของเราเถิด
เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเมื่อท่านอายุน้อยกว่าท่านคาดเอวและเดินที่ซึ่งท่านปรารถนา แต่เมื่อคุณอายุมากแล้วคุณจะดึงมือออกและอีกคนหนึ่งจะคาดเอวและพาคุณไปที่ที่คุณไม่ต้องการ "
19 ด้วยถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ทรงบ่งบอกถึงความตายซึ่งพระองค์จะทรงสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพูดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่า
คำแห่งความรอด

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.