CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 26 de outubro de 2019

อธิษฐานเผื่อเราและเพื่อโลกใบนี้

อธิษฐานเผื่อเราและเพื่อโลกใบนี้
บางครั้งเราพูดถึงลูกของพระเจ้าเพื่อตัวเราเองเพื่อความรอดของเราและผู้คนมากมายและที่นี่ฉันมาบอกว่าฉันซ้ำและขอคำอธิษฐานเพราะแม้ว่าฉันจะทำซ้ำฉันได้รับคำตอบของฉัน
        ในการอธิษฐานเราพิจารณาการฟื้นคืนชีพของพระเยซู ความตายไม่ใช่จุดจบของคนที่เชื่อในพระเยซู
ชัยชนะเหนือความตายความหวังในชีวิตนิรันดร์ส่งประกาศข่าวดีการปลดบาป ความสงบสุขของพระเยซูกับผู้ที่ติดตามเขา จากนั้นในความลึกลับอันรุ่งโรจน์เราพิจารณาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์สู่สวรรค์การกลับมาหาพระบิดาเพื่อเตรียมเราให้พร้อมและดูแลเราแต่ละคน แม่ของ JC และของเราช่วยให้เราเชื่อมต่อกับหัวใจของพระเยซูมีชีวิตอยู่เสมอเพราะเขาเป็นวิธีที่จะพระบิดากับคุณเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นโครงการที่พระเจ้าทรงคิดไว้สำหรับเรา

เราพิจารณาการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่ออัครสาวกที่พบกับพระแม่มารีในกรุงเยรูซาเล็ม การเสด็จมาของพระสัญญาว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Paraclete: ผู้ให้การสนับสนุน Paraclete, พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะส่งในนามของฉันจะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณทุกสิ่งที่เขาได้พูดกับคุณ
การเสด็จมาของพระสัญญาว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Paraclete: ผู้ให้การสนับสนุน Paraclete, พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะส่งในนามของฉันจะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณทุกสิ่งที่เขาได้พูดกับคุณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับจากการรับบัพติสมาเป็นตัวนำของเราปกป้องเราต่อพระพักตร์พระบิดาเพราะเรามีผู้กล่าวหาทั้งกลางวันและกลางคืนที่กล่าวโทษเราต่อพระพักตร์พระเจ้า แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในเราอธิษฐานเพราะเราไม่รู้ว่าจะทูลขอจากพระเจ้าอย่างไร พระเจ้าเข้าใจเราและตอบคำขอของเรา ฉันกอดคุณในใจและหัวใจของคุณ


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.