CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 26 de janeiro de 2020

ให้เราสวดอ้อนวอนขอความรอดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและสันติสุข

ให้เราสวดอ้อนวอนขอความรอดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและสันติสุข
เราอยู่ที่นี่เพื่อไปหาพระเจ้าพระบิดาของเราฉันสวดอ้อนวอนขอให้เรามีบ้านในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
เราพิจารณาการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ความตายไม่ใช่จุดจบของคนที่เชื่อในพระเยซู
ชัยชนะเหนือความตายความหวังของชีวิตนิรันดร์การส่งประกาศข่าวประเสริฐการปลดบาป สันติสุขของพระเยซูสำหรับผู้ที่ติดตามพระองค์
เราพิจารณาการขึ้นสวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์สู่สวรรค์
การกลับมาหาพระบิดาเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับเราและเพื่อดูแลเราแต่ละคนขอร้องให้พระเจ้าอภัยบาปของเรา
แม่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับหัวใจของพระเยซูอยู่เสมอเพราะพระองค์เป็นหนทางสำหรับพระบิดาคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นโครงการที่พระเจ้าทรงคิดเพื่อเรา
เราใคร่ครวญการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอัครสาวกรวมกับ Virgin Mary ในกรุงเยรูซาเล็มการเสด็จมาของพระสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ Paraclete: ผู้ปกป้องทนาย Paraclete, พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะส่งในนามของฉันจะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณในทุกสิ่งที่ฉันได้บอกคุณ
การมาถึงของ The Promised One, Espírito Santo Paráclito: ผู้พิทักษ์ทนาย Paraclete, พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะส่งในนามของฉันจะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณในทุกสิ่งที่ฉันได้บอกคุณ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับจากการรับบัพติสมาเป็นตัวนำของเราปกป้องเราต่อหน้าพระบิดาเพราะเรามีผู้กล่าวหาทั้งกลางวันและกลางคืนที่กล่าวโทษเราต่อพระพักตร์พระเจ้า ... ซาตาน; แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราอธิษฐานในเราเพราะเราไม่รู้ว่าจะขออะไรจากพระเจ้า


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.