CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 23 de março de 2020

พระเจ้ารักษาเราและให้การคุ้มครองแก่เราเมอร์ซี่

พระเจ้ารักษาเราและให้การคุ้มครองแก่เราเมอร์ซี่
วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราพูดว่าใช่พระเยซู เกิดในใจของเราในชีวิตของเราให้ความหมายกับชีวิตบนโลกของเราและยอมรับแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการช่วยเหลือตนเองเพื่อคนขัดสนมากที่สุด วันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำงานในไร่องุ่นของเขาออกไปจากความสะดวกสบายและมองหาคนที่ต้องการ ไม่เพียง แต่จากขนมปัง แต่เป็นความรักการสนับสนุนและความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า
เราพิจารณาการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ในเบ ธ เลเฮมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมาถึงเรา ... พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนังออกมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของเขา
พระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เรามีหรือครอบครองในโลกนี้เมื่อเทียบกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง ... สิ่งที่สำคัญที่สุด: ชีวิตนิรันดร์ ความภาคภูมิใจของทูตสวรรค์ที่ต้องการเป็นพระเจ้าสร้างบาป และค่าจ้างของความบาปคือความตาย ... ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสู่ความรอดของเราความบริสุทธิ์ของจิตใจการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างจริงใจคือการเชื่อฟังและค่าแรงของการเชื่อฟังคือชีวิตนิรันดร์ สำหรับใครก็ตามที่เชื่อในตัวเองที่ตายไปแล้วฉันจะยกเขาขึ้น
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีการหาพระเยซูเมื่อเราหลงทางหรือเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางนั้นผลที่ตามมาคือความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ในการค้นหาการอ่านการศึกษาและการไตร่ตรองพระคัมภีร์ทุกวันเราสามารถมองหาการเผชิญหน้าหรือรวมตัวใหม่กับพระเจ้าของเราแล้วดำเนินชีวิตตามคำพูดและคำสอนเหล่านี้โดยเร็วที่สุด และเช่นเดียวกับพระเยซูเติบโตในการเชื่อฟังและดูแลสิ่งต่าง ๆ ของพระบิดาเราทุกคนเป็นพี่น้องกันด้วยเหตุนี้เรายืนยันว่าโลกที่รู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขามากขึ้นและคนอื่น ๆ ในฐานะพระเจ้าพระบิดาทรงอวยพรเรา ในเอกภาพของEspíritoSanto.amém
6 de 33.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.