CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 20 de abril de 2020

เพื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

เพื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น
    ในตอนบ่ายของวันเดียวกันซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เหล่าสาวกปิดประตูสถานที่ที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูเสด็จมาและยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา เขาพูดกับพวกเขาว่า: "จงอยู่กับพวกคุณเถิด"! 20 ที่กล่าวว่าเขาแสดงให้พวกเขามือและด้านข้างของพวกเขา เหล่าสาวกดีใจที่ได้พบพระเจ้า 21 พระองค์ตรัสกับพวกเขาอีกครั้งว่า "สันติสุขจงมีอยู่กับคุณ! ดังที่พระบิดาได้ทรงส่งฉันมา 22 หลังจากถ้อยคำเหล่านี้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 23 สำหรับคนที่คุณยกโทษบาปของคุณพวกเขาจะได้รับการอภัยสำหรับผู้ที่คุณรักษาพวกเขาไว้ 24 โทมัสหนึ่งในอัครสาวกสิบสองที่เรียกว่าดิดิมัสไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จ 25 สาวกอื่น ๆ พูดกับเขาว่า "เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว" แต่เขาตอบพวกเขาว่า "ถ้าฉันไม่เห็นเล็บอยู่ในมือของคุณและอย่าเอานิ้วของฉันไปวางในที่ของเล็บและไม่เอามือของฉันเข้าข้างคุณฉันจะไม่เชื่อ!" 26 แปดวันต่อมาเหล่าสาวกของพระองค์มาอยู่ที่เดิมอีกครั้งและโธมัสอยู่กับพวกเขา เมื่อประตูถูกล็อคพระเยซูเสด็จเข้ามายืนในหมู่พวกเขาและตรัสว่า: "สันติสุขจงอยู่กับคุณ"! 27 แล้วเขาก็พูดกับโธมัสว่า "สอดนิ้วของคุณที่นี่และดูมือฉันวางมือไว้ข้างฉันอย่าเป็นคนที่ไม่เชื่อ แต่เป็นคนที่มีศรัทธา" 28 โธมัสตอบว่า "ข้า แต่พระเจ้าของข้าพระองค์!" 29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "คุณเชื่อเพราะคุณเห็นฉันมีความสุขคือคนที่เชื่อโดยไม่เห็น!" 30 พระเยซูทรงทำสิ่งอัศจรรย์อื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ได้เขียนในหนังสือเล่มนี้ต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ 31 แต่สิ่งเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อให้คุณเชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเชื่อว่าคุณอาจมีชีวิตในนามของเขา
คำพูดของความรอด
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.