CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 29 de agosto de 2020

คำพูดของชีวิตนิรันดร์

คำพูดของชีวิตนิรันดร์
การรักษาพระบัญญัติเป็นวิธีเข้าถึงพระเจ้าชีวิตนี้จะผ่านไปและสิ่งที่เราจะได้รับจากพระบัญญัติคือความรักต่อผู้อื่น ความรักสอนโดยพระเยซู
พระเยซูทรงเริ่มสำแดงแก่สาวกของพระองค์ว่าพระองค์จำเป็นต้องไปกรุงเยรูซาเล็มและทนทุกข์ทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโสเจ้านายของปุโรหิตและธรรมาจารย์ เขาจะถูกฆ่าและฟื้นคืนชีพในวันที่สาม
22 จากนั้นเปโตรก็เริ่มท้าทายเขาและประท้วงในเงื่อนไขเหล่านี้:“ ขอพระเจ้าไม่ยอมให้สิ่งนี้พระเจ้า! สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ!”
23 แต่พระเยซูทรงหันมาหาเขาตรัสกับเขาว่า:“ ซาตาน! คุณเป็นเรื่องอื้อฉาวสำหรับฉัน ความคิดของคุณไม่ใช่ของพระเจ้า แต่เป็นของมนุษย์!”
24 แล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า“ ถ้าใครต้องการมากับเราจงสละตัวเองรับกางเขนของคุณและติดตามเราไป
25 เพราะผู้ที่ต้องการช่วยชีวิตเขาจะเสียชีวิต แต่ผู้ที่สละชีวิตเพื่อเห็นแก่เราจะกู้คืน
26 ผู้ชายจะทำอะไรดีที่จะชนะคนทั้งโลกถ้าเขามาทำร้ายชีวิตของเขา? หรือผู้ชายจะยอมแลกอะไรกับชีวิต? ...
27 เพราะว่าบุตรมนุษย์จะมาด้วยสง่าราศีของพระบิดาพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์และจากนั้นพระองค์จะให้รางวัลแก่แต่ละคนตามการกระทำของพระองค์ "ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.