CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quarta-feira, 26 de maio de 2021

เราใคร่ครวญถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู


Salmo Responsorial 118/119

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Evangelho (Lucas 4,16-30)

1 visualização 1 dia atrás

Salmo Responsorial 62/63

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Leitura (Romanos 12,1-2)

16 visualizações 1 dia atrás

Leitura (Jeremias 20,7-9)

เราใคร่ครวญถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ความตายไม่ใช่จุดจบสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซู ชัยชนะเหนือความตายความหวังของชีวิตนิรันดร์การส่งไปประกาศข่าวดีการปลดบาป สันติสุขของพระเยซูคริสต์ต่อผู้ที่ติดตามพระองค์ฉันเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพผู้สร้างสวรรค์และโลก และในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าของเรา ว่ามันถูกคิดขึ้นโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; เขาเกิดจากพระแม่มารีซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้ปอนติอุสปีลาตถูกตรึงตายและฝัง เขาลงไปที่คฤหาสน์ของคนตาย ลุกขึ้นในวันที่สาม เขาขึ้นสู่สวรรค์เขานั่งอยู่ทางขวามือของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระบิดาจากที่ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย ฉันเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของวิสุทธิชนในการให้อภัยบาปในการฟื้นคืนชีพของเนื้อหนังในชีวิตนิรันดร์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มหัวใจของผู้ซื่อสัตย์ของคุณและจุดไฟแห่งความรักของคุณในพวกเขา ส่งวิญญาณของคุณและทุกสิ่งจะถูกสร้างขึ้นและคุณจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก ข้า แต่พระเจ้าผู้ทรงสั่งสอนจิตใจของผู้ซื่อสัตย์ของคุณด้วยแสงสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราซาบซึ้งในทุกสิ่งอย่างถูกต้องด้วยจิตวิญญาณเดียวกันและชื่นชมยินดีกับการปลอบโยนของพระองค์เสมอ โดยทางพระคริสต์พระเจ้าของเราอาเมน

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.