CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 10 de julho de 2021

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์

Envios

สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ได้ทรงอวยพรเราด้วยพระพรของพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ในสวรรค์ 4ในพระคริสต์ พระองค์ทรงเลือกเราก่อนการทรงสร้างโลก เพื่อเราจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในความรักของพระองค์ 5พระองค์ทรงกำหนดให้เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ตามการตัดสินใจตามพระประสงค์ของพระองค์ 6เพื่อสรรเสริญพระสิริของพระองค์และพระคุณซึ่งพระองค์ได้ทรงเติมเต็มเราในผู้เป็นที่รักของพระองค์ 7โดยพระโลหิตของพระองค์ เราจึงเป็นอิสระ ในพระองค์ ความผิดของเราได้รับการอภัยแล้ว ตามพระคุณอันอุดมของพระองค์ 8ซึ่งพระเจ้าประทานแก่เราอย่างล้นเหลือ ทรงเปิดเราให้มีสติปัญญาและความรอบคอบ 9พระองค์ทรงสำแดงความลึกลับแห่งพระทัยของพระองค์แก่เรา แผนการอันดีซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าในพระองค์เอง 10เพื่อให้ครบบริบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้และเพื่อสรุปในจักรวาลทั้งจักรวาลในพระคริสต์ ทุกสิ่งที่อยู่ในสวรรค์และทุกสิ่งที่อยู่เบื้องบน ที่ดิน. ขอพระบิดาของพระเยซูคริสต์ / ประทานพระวิญญาณแห่งความรู้แก่เรา / ดังนั้น ให้เรารู้ถึงความหวัง / ที่เขาเรียกเราว่าเป็นมรดก ครั้งนั้น 7 พระเยซูทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนและเริ่มส่งพวกเขาออกไปทีละคน ให้มีอำนาจเหนือวิญญาณที่ไม่สะอาด 8เขาแนะนำว่าพวกเขาไม่ควรเอาอะไรไปในทางยกเว้นไม้พลอง ไม่มีขนมปัง ไม่มีกระเป๋า ไม่มีเงินรอบเอวคุณ 9 พระองค์ทรงสั่งพวกเขาให้สวมรองเท้าแตะและไม่สวมเสื้อคลุมสองตัว 10และพระเยซูตรัสเพิ่มเติมว่า “เมื่อท่านเข้าไปในบ้าน จงอยู่ที่นั่นจนกว่าจะจากไป 11ถ้าในที่ใดที่พวกเขาไม่ต้อนรับท่าน และไม่ฟังท่าน เมื่อเจ้าออกไป จงสะบัดฝุ่นออกจากเท้าเพื่อเป็นพยานกล่าวโทษพวกเขา!” 12แล้วอัครสาวกสิบสองคนก็ออกไปเทศนาว่าทุกคนควรกลับใจใหม่ 13พวกเขาขับผีออกมากและรักษาคนป่วยจำนวนมากด้วยการชโลมพวกเขาด้วยน้ำมัน

Salmo Responsorial 144/145 ED.427

Nenhuma visualização 15 minutos atrás

Evangelho (Lucas 4,31-37)

Nenhuma visualização 21 minutos atrás

Leitura (1 Coríntios 2,10-16)

Nenhuma visualização 28 minutos atrás

MISTÉRIO - LITURGIA DA TERÇA

Nenhuma visualização 32 minutos atrás
Nenhuma visualização 1 hora atrás

Leitura (1 Coríntios 2,1-5)

2 visualizações 1 dia atrás

LITURGIA DA SEGUNDA-FEIRA

1 visualização 1 dia atrás

Salmo Responsorial 118/119

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Evangelho (Lucas 4,16-30)

1 visualização 1 dia atrás

Salmo Responsorial 62/63

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Leitura (Romanos 12,1-2)

16 visualizações 1 dia atrás

Leitura (Jeremias 20,7-9)

30 visualizações 1 dia atrás

LITURGIA DO DOMINGO

1 visualização 2 dias atrás

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.