CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 22 de agosto de 2021

ฉันเชื่อในชีวิตนิรันดร์เพื่อความรักเท่านั้น!!!

ฉันเชื่อในชีวิตนิรันดร์เพื่อความรักเท่านั้น!!! พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาตรัสถึงพระประสงค์ของพระองค์ในข่าวประเสริฐ ขอให้เราเป็นคนดีและเชื่อฟังด้วยเหตุนี้เขาจึงให้สูตรพระบัญญัติแก่เรา ชีวิตคือบททดสอบชีวิตแห่งอนาคต ให้เราได้อยู่ในบ้านของพระบิดาในสักวันหนึ่ง อยู่กับพระเจ้าไม่มีความกลัว มีแต่ความสุข ทุกสิ่งที่เราต้องการพระองค์จะประทานแก่เรา3พระวิญญาณคือสิ่งที่ให้ชีวิต เนื้อหนังไม่ทำอะไรเลย คำที่ฉันพูดกับคุณคือจิตวิญญาณและชีวิต 64แต่ในหมู่พวกท่านมีบางคนไม่เชื่อ” พระเยซูทรงทราบตั้งแต่เริ่มแรกว่าใครเป็นคนไม่เชื่อและใครจะช่วยเขาให้รอด 65และเขากล่าวเพิ่มเติมว่า "เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าไม่มีใครมาหาเราได้เว้นแต่พระบิดาจะประทานแก่เขา" 66ตั้งแต่นั้นมา สาวกหลายคนหันหลังกลับไม่เดินไปกับเขาอีก 67แล้วพระเยซูตรัสกับอัครสาวกสิบสองคนว่า "เจ้าต้องการจะไปด้วยหรือไม่" 68ซีโมนเปโตรทูลว่า “พระเจ้าข้า เราจะไปหาใคร? คุณมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ 69เราเชื่อมั่นและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า” ข้าแต่พระเจ้า ถ้อยคำของพระองค์คือวิญญาณและชีวิต / ถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นมีชีวิตนิรันดร์.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.