CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 9 de novembro de 2020

ชีวิตของเรามาจากปรมาจารย์

 ชีวิตของเรามาจากปรมาจารย์
จดหมายของ APOSTLE PAUL -1 เธสะโลนิกา
พี่น้องเราไม่อยากปล่อยให้คุณไม่รู้เรื่องคนตายเกรงว่าคุณจะเสียใจเหมือนคนอื่น ๆ ที่ไม่มีความหวัง 14 ที่จริงถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาเราก็เชื่อเช่นกันว่าพระเจ้าโดยทางพระเยซูจะนำคนที่หลับไปพร้อมกับพระองค์ 15 นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกับคุณตามพระวจนะของพระเจ้า: เราที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าการเสด็จมาของพระเจ้าจะไม่ข้ามผ่านคนที่ตายไปแล้ว 16 เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองด้วยเสียงของเทวทูตและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ แล้วบรรดาผู้ที่สิ้นพระชนม์ในพระคริสต์จะฟื้นขึ้นอีกครั้งในตอนแรก 17 หลังจากนั้นเราผู้มีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกจับขึ้นไปพร้อมกับพวกเขาบนเมฆเพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศ ดังนั้นเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไป 18 เพราะฉะนั้นจงปลอบโยนตัวเองด้วยถ้อยคำเหล่านี้
- คำพูดของพระเจ้า!

Vídeos do canal,confira


Salmo Responsorial 111/112

Nenhuma visualizaçãohá 58 minutos

Salmo Responsorial 118/119

Nenhuma visualizaçãohá 1 hora

Leitura (Filêmon 7-20)Leitura da carta de São Paulo

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.