CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quarta-feira, 16 de junho de 2021

พระคุณของพระเจ้ามีมากมาย ผู้หว่านน้อยก็จะเกี่ยว

 

Salmo Responsorial 144/145 ED.427

Nenhuma visualização 15 minutos atrás

Evangelho (Lucas 4,31-37)

Nenhuma visualização 21 minutos atrás

Leitura (1 Coríntios 2,10-16)

Nenhuma visualização 28 minutos atrás

MISTÉRIO - LITURGIA DA TERÇA

Nenhuma visualização 1 hora atrás

Leitura (1 Coríntios 2,1-5)

พระคุณของพระเจ้ามีมากมาย ผู้หว่านน้อยก็จะเกี่ยวเก็บน้อยด้วย และผู้ใดหว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บมากด้วย” 7จงให้แต่ละคนตามที่เขาได้ตัดสินใจไว้ในใจของตน โดยไม่เสียใจหรือคับข้องใจ เพราะพระเจ้า "รักผู้ให้ด้วยใจยินดี" 8พระเจ้าสามารถเติมเต็มคุณด้วยพระคุณทุกประการ เพื่อว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการจะมีอยู่เสมอและยังมีเพียงพอสำหรับการดีทุกอย่าง 9ตามที่มีเขียนไว้ว่า “พระองค์ทรงให้อย่างเอื้อเฟื้อ พระองค์ประทานแก่คนยากจน ความยุติธรรมของพระองค์คงอยู่ตลอดไป” 10ผู้ที่ให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและจะให้อาหารแก่เขา พระองค์เองจะทรงทวีเมล็ดพืชของท่านและเพิ่มผลแห่งความชอบธรรมของท่าน 11ด้วยวิธีนี้ ท่านจะมั่งมีในทุกสิ่ง และท่านจะสามารถประพฤติตามอัธยาศัยทุกประการ ซึ่งจะส่งผลให้เราขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางเรา ความสุขมีแก่ผู้ที่เคารพพระเจ้า! ความสุขคือคนที่เคารพพระเจ้า / และคนที่รักกฎหมายของเขาอย่างสุดซึ้ง! / ลูกหลานของเจ้าจะแข็งแรงบนโลก / อวยพรคนเที่ยงธรรม! – ร.2 จะมีสง่าราศีและความมั่งคั่งในบ้านของคุณ / และความดีที่คุณทำจะคงอยู่ตลอดไป / เขาเป็นคนซื่อตรง ใจกว้างและเห็นอกเห็นใจ / เหมือนความสว่างส่องสว่างในความมืดเพื่อคนชอบธรรม – ร. 3. เขาแบ่งปันสิ่งของของเขากับคนจน † ความดีที่เขาทำจะคงอยู่ตลอดไป / และรัศมีภาพและอำนาจของเขาจะเติบโตขึ้น – ร. ผู้ใดที่รักเราจริง ๆ จะรักษาคำพูดของเรา / และพระบิดาจะทรงรักเขา และเราจะมาหาเขา (ยน 14:23) ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 1“จงระวังอย่าทำความยุติธรรมต่อหน้ามนุษย์เพียงเพื่อให้พวกเขาเห็น มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับรางวัลจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.