CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 30 de agosto de 2021

ฉันเชื่อในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

 ฉันเชื่อในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้สร้างสวรรค์และโลก สรรพสิ่งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น ฉันเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระเจ้า เกิดจากพระบิดาก่อนทุกยุคทุกสมัย พระเจ้าแสงแห่งแสง, พระเจ้าที่แท้จริงจากพระเจ้าที่แท้จริง ถือกำเนิด ไม่ได้ถูกสร้าง สอดคล้องกับพระบิดา โดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมา และสำหรับพวกเรามนุษย์และเพื่อความรอดของเราได้ลงมาจากสวรรค์ และมาจุติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครรภ์ของพระแม่มารี และกลายเป็นผู้ชาย เขาถูกตรึงกางเขนเพื่อเราภายใต้ปอนติอุสปีลาต เขาทนทุกข์และถูกฝังไว้ พระองค์ทรงลุกขึ้นในวันที่สามตามพระคัมภีร์ และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งพระองค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และมันจะกลับมาอีกครั้งในรัศมีภาพของมัน เพื่อพิพากษาคนเป็นและคนตาย และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิต และสืบเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร และกับพระบิดาและพระบุตรเป็นที่บูชาและสง่าราศี: พระองค์ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะ ฉันเชื่อในคริสตจักรของพระคริสต์ ฉันยอมรับบัพติศมาหนึ่งครั้งเพื่อการปลดบาป และข้าพเจ้าตั้งตารอการฟื้นคืนพระชนม์ของคนตายและชีวิตของโลกที่จะมาถึง สาธุ


1:51TOCANDO AGORA

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.