CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 12 de junho de 2021

การกลับใจใหม่คือการรู้จักความรักของผู้อื่น


Salmo Responsorial 62/63

 การกลับใจใหม่คือการรู้จักความรักของผู้อื่น เพราะฉะนั้น ไม่เจ็บ ไม่ตัดสิน ไม่ง่าย แต่เราต้องแสวงหา เรามาจากพระเจ้า ผู้ทรงวางเราไว้ในโลกในฐานะเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นสิ่งดี ทางกลับที่แท้จริงคือรัก รักพ่อ และเพื่อพี่น้อง ในชีวิตเราดับกระหายและหิวโหยในสิ่งที่เราต้องการ แต่มีที่มาที่ไปมากในคำว่าเจ้าของของเรา การดื่มจากแหล่งนี้คือ ไม่รู้จักเหนื่อย เราต้องรักมากกว่าชีวิตเพื่อวันหนึ่งจะได้อยู่เคียงข้างพระเยซูคริสต์ในความสุขไม่รู้จบ พี่น้อง 8I ซึ่งเป็นคนสุดท้าย ได้รับพระคุณนี้เพื่อประกาศให้คนนอกศาสนาทราบถึงความมั่งคั่งที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ของพระคริสต์ 9และเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพระเจ้าเติมเต็มความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเสมอ ผู้สร้างจักรวาล 10ดังนั้นตั้งแต่นี้ไปผู้มีอำนาจและฤทธานุภาพในสวรรค์ก็รู้ เนื่องด้วยพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระปรีชาญาณอันหลากหลายของพระเจ้า 11ตามแผนนิรันดร์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12ในพระคริสต์ เรามีอิสระที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยความเชื่อในพระองค์ด้วยความมั่นใจ 14ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระบิดา 15ซึ่งทุกครอบครัวได้รับชื่อจากพระองค์ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน 16เพื่อพระองค์จะประทานแก่ท่านตามความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์ ให้ได้รับกำลังโดยพระวิญญาณของพระองค์เช่นเดียวกับมนุษย์ภายใน 17ขอพระองค์ทรงให้พระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในใจของท่านโดยความเชื่อ และขอให้ท่านหยั่งรากลึกและมีความรักมั่นคง 18ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าใจกับวิสุทธิชนทุกคนได้ ถึงความกว้าง ความยาว ความสูง ความลึก 19และรู้จักความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ทั้งปวง เพื่อท่านจะได้อิ่มใจจนได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้า


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.