CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

quinta-feira, 3 de junho de 2021

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ ถวายเกียรติแด่พระบิดา แด่พระบุตร แด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้ายกับอัครสาวกของพระองค์ พระเยซูทรงหยิบสัญลักษณ์สองอันที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกาและประทานความหมายใหม่แก่พวกเขาเพื่อเป็นการระลึกถึงการเสียสละของพระองค์ ซึ่งช่วยเราให้พ้นจากความตายฝ่ายวิญญาณและปลดปล่อยเราจากพันธนาการฝ่ายวิญญาณ: “และรับถ้วย ขอบพระคุณ พระองค์ตรัสว่า จงรับและแบ่งแยกกัน เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ดื่มผลจากเถาองุ่นอีกต่อไป จนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง พระองค์ทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่พวกเขา ตรัสว่า "นี่เป็นกายของเราที่ถวายแก่ท่านทั้งหลาย ทำสิ่งนี้ในความทรงจำของฉัน ในทำนองเดียวกัน หลังอาหารมื้อเย็น พระองค์ทรงหยิบถ้วยตรัสว่า นี่คือถ้วยแห่งพันธสัญญาใหม่ในเลือดของเราที่หลั่งเพื่อท่าน” (ลูกา 22:17–20) เราเป็นอาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ / ผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตตลอดไป (ยอห์น 6:51) – ร. ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามยอห์น – ในเวลานั้น พระเยซูตรัสกับฝูงชนว่า 44“ไม่มีใครสามารถมาหาเราถ้าพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาไม่ดึงดูดพระองค์ และเราจะชุบชีวิตเขาในวันสุดท้าย 45มีเขียนไว้ในบรรดาศาสดาว่า 'ทุกคนจะเป็นสาวกของพระเจ้า' บัดนี้ทุกคนที่เชื่อฟังพระบิดาและรับคำสั่งสอนจากพระองค์ก็มาหาเรา 46ไม่ใช่ว่าไม่มีใครได้เห็นพระบิดา เฉพาะผู้ที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่ได้เห็นพระบิดา 47ตามจริงแล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์ 48เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 49บรรพบุรุษของเจ้ากินมานาในถิ่นทุรกันดาร แต่ก็ยังตาย 50นี่คือขนมปังที่ลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่กินจะไม่มีวันตาย 51เราเป็นอาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่กินขนมปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และขนมปังที่เราจะให้นั้นก็คือเนื้อของเราที่ให้แก่ชีวิตของโลก” พระเยซูของฉัน ฉันเชื่อว่าคุณอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งแท่นบูชาจริงๆ ฉันรักคุณเหนือทุกสิ่ง และจิตวิญญาณของฉันโหยหาคุณ แต่เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถรับท่านในศีลระลึกได้ อย่างน้อยก็ทางวิญญาณมายังใจข้าพเจ้า ฉันโอบกอดคุณราวกับว่าคุณอยู่กับฉันแล้ว: ฉันรวมตัวเองกับคุณทั้งหมด อา! อย่าให้ฉันต้องพรากจากคุณอีก”

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.