CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 6 de junho de 2021

คำที่ไม่ผ่าน ฉันรักคุณ รักรักเรา ครั้งนั้นเมื่อพระ


Evangelho (Mateus 12,46-50)

Nenhuma visualização 1 dia atrás

SALMO RESPONSORIAL 84/85

1 visualização 1 dia atrás

Evangelho (Mateus 12,38-42)

1 visualização 2 dias atrás

Salmo Responsorial 49/50

Nenhuma visualização 2 dias atrás

AGRADECIMENTO E PEDIDOS

คำที่ไม่ผ่าน ฉันรักคุณ รักรักเรา ครั้งนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นผู้คนมากมาย พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาแล้วนั่งลง เหล่าสาวกเข้ามาใกล้ 2และพระเยซูทรงเริ่มสอนพวกเขาว่า 3“บุคคลผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพวกเขาคืออาณาจักรสวรรค์ 4ความสุขมีแก่ผู้ที่ทุกข์ใจ เพราะพวกเขาจะได้รับการปลอบโยน 5ผู้อ่อนโยนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 6ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะพวกเขาจะได้รับความอิ่ม 7ความสุขมีแก่ผู้ที่เมตตา เพราะพวกเขาจะได้รับความเมตตา 8ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้า 9ความสุขมีแก่ผู้ที่สร้างสันติ เพราะพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 10 ความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ความชอบธรรม เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 11 ท่านจะมีความสุขเมื่อพวกเขาประณามท่าน ข่มเหง และพูดเท็จใส่ร้ายท่านทุกประการเพราะเห็นแก่เรา 12จงเปรมปรีดิ์และยินดี เพราะบำเหน็จของท่านจะมีมากในสวรรค์ เขาได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะที่มาก่อนท่านเช่นเดียวกัน” MT 5: 1-12 เปาโลถึงชาวโครินธ์ - พี่น้องทั้งหลาย 13ซึ่งดำรงอยู่ด้วยจิตวิญญาณแห่งศรัทธาเดียวกันตามที่เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด” เราก็เชื่อด้วยเหตุฉะนั้นเราจึงพูด 14แน่นอนว่าพระองค์ผู้ทรงยกพระเยซูเจ้าขึ้น พระองค์จะทรงลุกขึ้นพร้อมกับพระเยซู และจะทรงวางเราไว้ข้างพระองค์พร้อมกับท่าน 15และทั้งหมดนี้เป็นเพราะท่าน เพื่อว่าพระหรรษทานอันบริบูรณ์ในคนจำนวนมากขึ้นจะขอบพระคุณพระเจ้าเพิ่มขึ้น 16ด้วยเหตุนี้ เราไม่ท้อถอย แม้ว่ามนุษย์ภายนอกของเราจะถูกทำลาย แต่มนุษย์ภายในของเรากลับได้รับการสร้างใหม่ทุกวัน 17แท้จริง ความยากลําบากเพียงชั่วครู่นั้น นํามาซึ่งความรุ่งโรจน์นิรันดร์และประเมินค่ามิได้ 18และนั่นเป็นเพราะว่าเราเพ่งตาไปยังสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ เพราะสิ่งที่มองเห็นได้จะหายวับไป แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคงอยู่ชั่วนิรันดร์ 5.1 อันที่จริง เรารู้ว่าถ้าเต็นท์ที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ถูกทำลาย พระเจ้าประทานที่อาศัยอีกแห่งในสวรรค์แก่เราซึ่งไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ แต่เป็นนิรันดร์

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.