CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 22 de maio de 2021

สิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้าของเรา ในตอนค่ำของ


Salmo Responsorial 118/119

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Evangelho (Lucas 4,16-30)

1 visualização 1 dia atrás

Salmo Responsorial 62/63

Nenhuma visualização 1 dia atrás

Leitura (Romanos 12,1-2)

16 visualizações 1 dia atrás

Leitura (Jeremias 20,7-9)

30 visualizações 1 dia atrás

LITURGIA DO DOMINGO

 สิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้าของเรา ในตอนค่ำของวันนั้นซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ประตูของสถานที่ที่เหล่าสาวกถูกปิดเพราะกลัวชาวยิวพระเยซูจึงเข้าไปและยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า: "สันติสุขจงมีแด่คุณ" หลังจากคำพูดเหล่านี้เขาแสดงให้พวกเขาเห็นมือและด้านข้างของเขา แล้วเหล่าสาวกก็ดีใจที่ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 21 อีกครั้งพระเยซูตรัสว่า:“ สันติสุขจงมีแด่คุณ ตามที่พระบิดาทรงส่งฉันมาฉันก็ส่งคุณไปด้วย” 22 และหลังจากพูดเช่นนั้นพระองค์ทรงเป่าพวกเขาและกล่าวว่า:“ จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 23 ผู้ใดยกโทษบาปของตนผู้นั้นจะได้รับการอภัย สำหรับคนที่ไม่ให้อภัยพวกเขาจะถูกกีดกันจากพวกเขา” พี่น้องไม่มีใครพูดได้ว่า“ พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” เว้นแต่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 4 ของประทานมีหลากหลาย แต่พระวิญญาณก็เช่นเดียวกัน 5 พันธกิจมีหลากหลาย แต่พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว 6 มีกิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่พระเจ้าองค์เดียวกันที่ทำทุกสิ่งให้สำเร็จ 7 แต่ละคนได้รับการสำแดงของพระวิญญาณโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 12 เนื่องจากร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าจะมีหลายอวัยวะและก็เหมือนกับอวัยวะทั้งหมดของร่างกายแม้ว่าจะมีหลายตัว แต่ก็รวมกันเป็นร่างกายเดียวกันดังนั้นจึงเป็นกับพระคริสต์ ในความเป็นจริงพวกเราทุกคนชาวยิวหรือชาวกรีกเป็นทาสหรือเป็นอิสระได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวสร้างร่างกายเป็นหนึ่งเดียวและเราทุกคนดื่มจากพระวิญญาณองค์เดียว เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต์เหล่าสาวกก็มารวมกันที่เดียวกัน 2 ทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากท้องฟ้าราวกับว่าเป็นเสียงลมแรงพัดมาเต็มบ้านที่พวกเขาอยู่ 3 แล้วลิ้นของไฟก็ปรากฏขึ้นซึ่งกระจายและวางอยู่บนพวกเขาแต่ละคน 4 ทุกคนเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงดลใจพวกเขา 5 ชาวยิวผู้ศรัทธาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มจากทุกประเทศทั่วโลก 6 เมื่อได้ยินเสียงประชาชนก็เข้าร่วมและทุกคนก็สับสนเพราะแต่ละคนได้ยินสาวกพูดภาษาของตน 7 พวกเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและชื่นชมพวกเขากล่าวว่า“ คนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่พูดภาษากาลิลีทั้งหมดหรือ? 8 เราจะฟังพวกเขาในภาษาของเราเองได้อย่างไร? 9 พวกเราที่เป็นชาวปาร์เธียน, ความกลัวและอีลาเมีย, ชาวเมโสโปเตเมีย, ยูเดียและคัปปาโดเกีย, ปอนโตและเอเชีย, 10 แห่งของฟรีเจียและแพนฟิเลีย, อียิปต์และส่วนหนึ่งของลิเบียใกล้ไซรีนรวมถึงชาวโรมันที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วย ชาวยิวและผู้เปลี่ยนศาสนา 11 คนเครตันและอาหรับเราทุกคนได้ยินพวกเขาประกาศการมหัศจรรย์ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง!”

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.