CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 29 de fevereiro de 2020

ค้นหาชีวิต แต่ค้นหาพระเจ้า

ค้นหาชีวิต แต่ค้นหาพระเจ้า
พระเจ้าประทานชีวิตให้กับเราและเราจะดำเนินชีวิตตามนั้นจนกว่าจะมีการทรงเรียกเราจำเป็นต้องดีเห็นได้ชัดว่าพระบิดาทรงทำทุกสิ่งเพื่อช่วยเรา แต่ไม่ทนต่อความอยุติธรรมการกลับใจใหม่
พระเยซูมีความคิดริเริ่มที่เรียก ภารกิจของมันคือการนำทุกคนไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในชีวิต พระเยซูทำตัวเหมือนหมอมองหาคนป่วยเพื่อรักษาวิญญาณให้พวกเขาก่อนสิ่งอื่นใด คนป่วยที่นี่คือทุกคนหรือผู้ที่รับรู้สภาพของพวกเขาว่าเป็นคนบาปต้องการความเมตตาจากพระเจ้าผู้รู้ระยะห่างระหว่างพวกเขากับพระเจ้าแห่งชีวิต แต่ผู้ที่เปิดรับความคิดริเริ่มของพระเจ้าในชีวิตพวกเขา ในบริบทนี้การเรียกของพระเยซูต้องการการตอบสนองทันทีทั้งหมดและตลอดชีวิต ก่อนการเชื้อเชิญของพระเยซูไม่ต้องรอเพราะถึงเวลาแล้วความต้องการการเปลี่ยนแปลงคือการฉีกขาดหัวใจและโลกก็โหยหาการเปิดเผยของบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงตรัสกับคุณ


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.