CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

terça-feira, 18 de maio de 2021

การอยู่ร่วมกับพระเจ้าจะมีความสุขอย่างแท้จริง


Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

 การอยู่ร่วมกับพระเจ้าจะมีความสุขอย่างแท้จริง จะไม่เป็นความปรารถนาอย่างน้อยที่ฉันรู้สึกว่าวันหนึ่งจะได้อยู่กับคุณและพี่น้องทุกคนในความสุขที่แท้จริงกับพระเจ้า ความรักเชื่อฟัง ความรักคือความยุติธรรมที่แท้จริง ในเวลานั้น 1 พระเยซูทรงมองขึ้นไปบนสวรรค์และตรัสว่า“ พระบิดาถึงเวลาแล้ว จงถวายเกียรติแด่พระบุตรของคุณเพื่อที่พระบุตรของคุณจะได้ถวายเกียรติแด่คุณ 2e เพราะคุณได้มอบอำนาจให้เขาเหนือมนุษย์ทุกคนพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกคนที่คุณได้มอบความไว้วางใจให้กับเขา 3 บัดนี้นี่คือชีวิตนิรันดร์ขอให้พวกเขารู้จักคุณพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและพระเยซูคริสต์ผู้ที่คุณส่งมา 4 ฉันยกย่องคุณบนโลกและทำงานที่คุณให้ฉันทำ 5 และบัดนี้พระบิดาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยพระสิริที่เรามีกับพระองค์ก่อนที่โลกจะมีอยู่ 6 ฉันทำให้ชื่อของคุณเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ชายที่คุณให้ฉันจากกลางโลก พวกเขาเป็นของคุณและคุณมอบความไว้วางใจให้ฉันและพวกเขาก็รักษาคำพูดของคุณ 7 ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่คุณให้ฉันมาจากคุณ 8 เพราะฉันให้คำพูดที่คุณให้ฉันและพวกเขาก็ต้อนรับพวกเขาและยอมรับอย่างแท้จริงว่าฉันทิ้งคุณไปและเชื่อว่าคุณส่งฉันมา 9 ฉันอธิษฐานเผื่อพวกเขา ฉันไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกนี้ แต่เพื่อคนที่คุณให้ฉันเพราะพวกเขาเป็นของคุณ 10 สิ่งที่เป็นของฉันเป็นของคุณและทั้งหมดที่เป็นของคุณก็เป็นของฉัน และฉันได้รับการยกย่องในพวกเขา 11 ฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไป แต่พวกเขายังคงอยู่ในโลกนี้ในขณะที่ฉันไปหาคุณ” ข้า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบัญญัติมีความรัก

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.