CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 16 de fevereiro de 2020

าและคุณ

าและคุณ
พระเยซูทรงนำสาวกของพระองค์ให้สมบูรณ์พร้อมผ่านความรัก ในพระเยซูไม่มีช่องว่างสำหรับการทรยศในทางใด ๆ สำหรับการยกเลิกของคนอื่น ๆ โดยไม่มีสมมติฐาน ความรักต้องการการเสียสละชีวิตการทนทุกข์ทรมานและเพื่อใครบางคนโดยไม่ต้องท้อแท้ในทุกจุด สำหรับเขาแล้วการล่วงประเวณีของเขาคือการทรยศของพระเจ้าก่อนอื่นเป็นการทรยศต่ออีกคน การล่วงประเวณีของพระเยซูถูกประณามอย่างรุนแรงเพียงแค่คิดเกี่ยวกับตัวเขาอย่างแน่นอนนำเขาไปสู่หัวใจเพื่อรับความผิดของเขา อย่างไรก็ตามฉันบอกคุณว่าใครก็ตามที่มองผู้หญิงด้วยความปรารถนาที่จะครอบครองเธอได้ล่วงประเวณีกับเธอในหัวใจของเขาแล้ว โลกทุกวันนี้ต้องใคร่ครวญคำพูดของพระเยซูอย่างเร่งด่วน กล่าวอีกนัยหนึ่งพระเยซูไม่ยอมรับสิ่งใดที่ทำร้ายความรักเพราะความรักคือสวรรค์มันเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุด ไม่มีใครเล่นด้วยความรักเราไม่ควรทำเรื่องไร้สาระเพราะมันเป็นสิ่งที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดต่อชีวิตในความรักจะต้องได้รับการปลูกฝังในตา: ไม่ว่าจะด้วยสายตาด้วยมือหรือโดยสิ่งใดก็ตามที่ทำให้มนุษย์เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองและผู้อื่น

8. มันขึ้นอยู่กับสาวกที่จะเป็นชายและหญิงแห่งความรักความจริงและชีวิต “ แต่ฉันบอกคุณว่าอย่าสบถเลย หรือโดยสวรรค์เพราะเป็นบัลลังก์ของพระเจ้า; หรือเพื่อแผ่นดินเพราะมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนเท้าของคุณ หรือสำหรับเยรูซาเล็มเพราะเป็นเมืองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ อย่าสบถกับหัวเพราะคุณไม่สามารถทำผมขาวหรือดำได้” ในแมทธิวคำสอนของพระเยซูแสดงถึงความเป็นจริงของอาจารย์นาซาเร็ ธ ผู้ซึ่งเป็นความจริง สานุศิษย์ไม่จำเป็นต้องสาบานอะไรเลยพวกเขาแค่ต้องเห็นทุกอย่างที่พวกเขาพูด อย่าประนีประนอม; ที่อาศัยอยู่บน tightrope ที่ไม่อุ่น (เทียบ Rev 3: 15-16) เพราะพวกเขาจะอาเจียน หากพวกเขาดำเนินชีวิตตามความจริงพวกเขาจะจริงใจและสอดคล้องซึ่งกันและกันทั้งชายและหญิงที่ให้ความรู้แจ้งและให้ความรู้แจ้ง หากพวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาจะเคารพทุกคนพวกเขาจะไม่เป็นศัตรูของใครเลยแม้ว่าพวกเขาจะมีเพราะพระวจนะของพระเจ้าเพราะพวกเขาถูกข่มเหงพวกเขาจะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคดคนล่วงประเวณี ในความเป็นจริงพวกเขาจะพยายามดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์พวกเขาจะกระทำด้วยสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ตาม“ ปัญญา” ของมนุษย์พวกเขาจะรู้วิธีเลือกชีวิตและความดี

กอดที่แข็งแกร่งและรัก


Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.