CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 5 de setembro de 2020

ปฏิบัติตามพระคริสต์และความรัก


 ปฏิบัติตามพระคริสต์และความรัก
พันธกิจของคริสเตียนคือการเป็นเครื่องมือแห่งความรอดที่แท้จริงทั้งสำหรับผู้ที่ยังต้องรู้จักพระเยซูคริสต์และสำหรับผู้ที่อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้า ในกรณีของผู้ที่“ อยู่บ้าน” อยู่แล้ว แต่ดำเนินชีวิตที่ขัดกับคำสอนแห่งความเชื่อและการบำเพ็ญกุศลนั้นขึ้นอยู่กับพี่ชายด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเพื่อการกุศลที่จะต้องทำการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหลงในบาป และในขณะเดียวกันก็สามารถกลับไปยังชุมชนแห่งศรัทธาและความรักที่คุณเป็นส่วนหนึ่งอย่างเป็นกลางด้วยสุดใจ การแก้ไขต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักความจริงและกฎแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่กว่า บาปเป็นบาดแผลอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของผู้ที่กระทำมันและสำหรับคนทั้งชุมชนซึ่งต้องอยู่ในซิมโฟนีแห่งความจริงความรักความหวังและศรัทธา ในศาสนจักรความรักคือการเติมเต็มของธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ Rm 13,8-10) ไม่ว่าการกระทำที่เสื่อมเสียส่วนตนการดูหมิ่นผู้อื่นการทำลายศักดิ์ศรีความเฉยเมยหรือความไม่ลงรอยกันจะต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีภายในศาสนจักรซึ่งในทางกลับกันมีสายตาจับจ้องไปที่พระผู้เป็นเจ้าและยังคงระมัดระวังเอาใจใส่ดูแล พระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังในการกำหนดของเขาพระเจ้าตรัสรู้และอวยพรเขาขอให้เขาจ้องมองเราและเมตตา


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.