CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 19 de dezembro de 2020

คริสตมาสที่ช่วยให้รอด บุตรแห่งพระเจ้ามาหาเรา

คริสตมาสที่ช่วยให้รอด บุตรแห่งพระเจ้ามาหาเรา พระเยซูประสูติพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยเราปฏิบัติตามพระบัญชาของพระบิดาและรักเรามิให้สูญหาย พระเจ้าทรงสร้างตัวเองให้เป็นเด็กผู้ชายทุกปีเพื่อทำให้เราเป็นเด็กและทำให้เรารอดได้มีความสุขในอากาศที่ปลุกเราสู่ความยุติธรรม ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรอด แต่ต้องมีคนนำแสงสว่างนี้มาสู่คนเหล่านี้ หัวใจจะถูกเปิดออกโดยพระหรรษทานของพระเจ้า เราต้องการให้คนเหล่านี้มีจิตใจที่ลุกโชนเพราะพระคริสต์พวกเขาจึงค้นพบความหมายของชีวิต ความสุขคือผู้ที่รับพระวจนะเพื่อประโยชน์ของเรา เมื่อรู้จักพระเยซูเขากระหายหนังสือพระคัมภีร์และเปลี่ยนชีวิตของเขาเพื่อพี่น้องทั่วโลก แสงทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทองมันเป็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้า เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเพราะความหวังแห่งความรอดเข้ามาในโลกเพื่อแจ้งข่าวดีแก่เราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้ามีบ้านรอเราอยู่ ชีวิตคือภาพลวงตาที่หนาแน่นเราดำเนินชีวิตด้วยความรักเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระบิดาร่วมกับพี่น้องของเราพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ รับกอดที่แข็งแกร่งของความรัก
 

O SENHOR ESTÁ VOLTANDOO SENHOR ESTÁ VOLTANDO

7 visualizaçõeshá 1 semana

MATEMATICANDO NO NATAL

114 visualizaçõeshá 1 semana

Salmo Responsorial 24/25

6 visualizaçõeshá 1 semana

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.