CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 6 de março de 2021

การแปลงกำลังเปลี่ยนชีวิตการมีชีวิตอยู่

 

Nvisualização

Salmo Responsorial: 29(30)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 136(137)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 50(51)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 94(95)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 80(81)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 147(147B)

Nenhuma visualizaçãohá 11 horas

Salmo Responsorial: 24(25)

การแปลงกำลังเปลี่ยนชีวิตการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและใกล้เคียง ผู้ใดรักชีวิตของตนจะสูญเสียมันไป ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามที่เกลียดชีวิตของตนในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้ตลอดไป” ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการให้คุณค่าโดยเห็นในแผนการของพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงของความเห็นแก่ตัวความผูกพันส่วนตัวการหลงตัวเองแบบหนึ่ง ในทางกลับกันการเกลียดชังชีวิตของคุณเองไม่ได้หมายความว่าในทางกลับกันการลดคุณค่าในทางกลับกันมันหมายถึงการมีความสำคัญในระดับสูงมาก แต่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าหันมาหาพระเจ้าและตามพระประสงค์ของพระเจ้า การเกลียดชีวิตในบริบทนี้คืออย่ายึดติดกับตัวเองไม่ใช่เพื่อแสวงหาทุกสิ่งเพื่อตัวเอง แต่ต้องวางตนไว้ในการกำจัดความปรารถนาขององค์ผู้สูงสุด นอกจากนี้ยังต้องการที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติดีไม่พยายามที่จะรักเป็นจริงเพื่อสร้างสันติภาพและความยุติธรรม; คือการให้การสนับสนุนมีอยู่ห่างจากตัวเองและซื่อสัตย์ต่อโครงการของพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสต์ จะต้องหันไปสู่อนาคตของพระเจ้าโดยหันหน้าไปทางไม้กางเขนโดยไม่ท้อถอย พระเจ้าต้องการให้เรารอดและนึกถึงผู้อื่นขอให้เราอธิษฐานขอความรอดของโลก

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.