CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 13 de março de 2021

การแปลง: วิธีการรักษาโลก

 การแปลง: วิธีการรักษาโลก เมื่อรู้จักพระเยซูเรารู้ว่าพระองค์ต้องการช่วยเราให้รอดเขาบอกว่าเราเป็นคนดีแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆที่นี่เรากำลังผ่านไปเพื่อให้ได้สถานที่ในบ้านของพระบิดาความรักเป็นกุญแจสำคัญของทุกสิ่ง สรรเสริญและเป็นเกียรติแด่คุณพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงรักโลกนี้มากจนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ / ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ / ต้องมีชีวิตนิรันดร์ (ญน 3,16) - ร. พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อ้างอิงจากยอห์น - ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับนิโคเดมัส: 14“ เช่นเดียวกับที่โมเสสยกงูขึ้นในทะเลทรายดังนั้นจึงจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะถูกยกขึ้น 15 เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อ ในตัวเขามีชีวิตนิรันดร์ 16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกมากจนประทานพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดเพื่อไม่ให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ต้องตาย แต่อาจมีชีวิตนิรันดร์ 17 อันที่จริงพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อประณามโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดจากพระองค์ 18 ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ถูกลงโทษ แต่ผู้ใดไม่เชื่อก็ถูกประณามไปแล้วเพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิด 19 การพิพากษาเป็นเช่นนี้ความสว่างเข้ามาในโลก แต่มนุษย์ชอบความมืดเป็นความสว่างเพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้าย 20 ผู้ใดประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของพวกเขาจะถูกประณาม 21 แต่ผู้ใดก็ตามที่ประพฤติตามความจริงก็เข้าใกล้ความสว่างเพื่อที่การกระทำของพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติในพระเจ้า” - พระวจนะแห่งความรอดขอพระกรุณาคุณพระเจ้า

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO 50/51

1 visualizaçãohá 6 horas

SALMO 22/23

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO DE DAVI - SALMO 7

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 45(46)

Nenhuma visualizaçãohá 7 horas

OREMOS PELA CONVERSÃO DOS PECADORES

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.