CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 24 de abril de 2021

ทุกสิ่งสวยงามในตัวคุณ คุณมีความสวยงาม


SALMO 50/51

1 visualizaçãohá 6 horas

SALMO 22/23

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO DE DAVI - SALMO 7

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

一切都是美麗的 你們中有多麼美麗,


Evangelho segundo João 5,1-16.

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO 50/51

1 visualizaçãohá 6 horas

SALMO 22/23

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

SALMO DE DAVI - SALMO 7

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 144(145)

ทุกสิ่งสวยงามในตัวคุณ คุณมีความสวยงามเพียงใดทุกสิ่งสวยงามมากและสิ่งที่มองไม่เห็น สวนในตัวเราจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเท่านั้น คนหนึ่งมีความสุขเมื่อคนหนึ่งไม่ทำร้ายอีกคนหนึ่งเมื่อคนหนึ่งพยายามที่จะเข้าใจเมื่อมีความดีอยู่ในความเป็นจริง ความงดงามของการเป็นสาวกของพระคริสต์คือการรู้ว่าเราถูกระบุตัวตนกับพระองค์เราไม่ได้รับประกาศนียบัตรแห่งความไร้สาระเรามีค่าในฐานะมนุษย์เราค้นพบความเปราะบางของเราและความเป็นมนุษย์ที่เราต้องอยู่ทุกขณะเราค้นพบ ของขวัญที่เราเป็นและของประทานที่เราเป็นเรามีเพื่อประโยชน์ของศาสนจักรและเพื่อความรอดของโลกและเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไร้ประโยชน์ แต่ในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าสำหรับการสร้างอาณาจักรของพระองค์ ความรักความจริงและชีวิต พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเราเสมอพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อสอนวิธีดำเนินชีวิตด้วยความรักพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นเกี่ยวกับงานเขียนในพระคัมภีร์พระเจ้าปล่อยให้เราเป็นอิสระและมีความสุขบนโลก แต่ที่ที่ดีที่สุดอยู่ที่นั่นในสวรรค์ถัด ความรักของพระบิดาที่แท้จริงผู้ที่พระคริสต์ทรงมอบให้เราหากเราถูกต้องเราจะไม่หลงทางที่นี่ปีเป็นเพียงการเดิน คุณมองตัวเองและคิดว่าตัวเองดีที่สุด แต่ในอีกไม่กี่ปีแสงแห่งความรักจะส่องสว่างแสงแห่งความรักที่อยู่ภายในหรือภายนอกตัวเราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เราสำหรับชีวิตในอนาคต ความสุขที่แท้จริงคือที่ที่เราจะได้พบกับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์สวดอ้อนวอนและเห็นคุณค่าของเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเพราะเราอยู่คนเดียวบุตรของพระเจ้า ที่อ่านมันเป็นเพราะหัวใจส่งมาส่วนฉันฉันปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ขอให้มีใจที่เป็นของพระคริสต์และจะมีความสุขตลอดไป

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.