CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 11 de fevereiro de 2018

การปรากฏตัวของพระบุตรของพระเจ้า

การปรากฏตัวของพระบุตรของพระเจ้า
มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของมนุษย์และด้วยเหตุผลอย่างนั้นของประวัติศาสตร์ของเขา คนที่เปลี่ยนโฉมทุกคนจะต้องกลายเป็นพระพรของพระเจ้าเพื่อช่วยกู้จากผู้ที่อยู่ในความผิดบาป
 พระเยซูทรงมีเมตตาต่อชายคนหนึ่งซึ่งถูกทำให้เจ็บป่วยและพี่น้องของเขาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความไม่พอใจต่อรหัสความไร้ความบริสุทธิ์ที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งในนามของพระเจ้าทรงทำาลายและฆ่าคนโดยอ้อม เขาไม่กลัวที่จะคลี่คลายไปกับคนบาปคนนั้นหรือกระทำความโสโครกของเขาต่อเขาเพราะความปรารถนาของเขาเป็นอิสระ มันสัมผัสว่าโรคเรื้อนจึงทำลายอีกครั้งรหัสที่ไร้มนุษยธรรมเช่น การกระทำของพระเยซูในกรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของเขาต่อมวลมนุษยชาติ แท้จริงพระองค์ได้เสด็จมายังโลกเพื่อช่วยคนบาปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ของโลกที่ตกสู่บาป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ เขาไม่มีบาป แต่พระองค์ได้ทรงเอาพวกเขาจากมนุษย์ทุกคนและเอาชนะพวกเขาโดยการข้ามและการคืนพระชนม์ โดยไม่ทำร้ายการตัดสินใจของมนุษย์เขาสั่งให้ชายคนนี้แนะนำตัวเองให้เป็นปุโรหิต แต่อย่าบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงทัศนคติของการส่งคนที่หายขาดทันทีทำให้เห็นความโกรธของพระองค์ต่อรหัสที่ผิดพลาดซึ่งเป็นศัตรูแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คนที่ไม่เชื่อฟัง! ทันทีที่เขาออกจากพระเยซูเขาประกาศว่าเขาได้แสดงความมหัศจรรย์ เหตุฉะนั้นพระเยซูถูกประณามด้วยรหัสความบริสุทธิ์เพราะได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้ แต่คนเหล่านั้นได้ออกไปพบกับพระองค์เพราะว่าในพระองค์พระองค์ได้รับการช่วยกู้อย่างแท้จริงจากพระเจ้า

กอดที่แข็งแกร่งและน่ารัก

Fr. José Erinaldo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.