CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 10 de abril de 2021

เราต้องรักเช่นเดียวกับที่พระเย

 เราต้องรักเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเรา เมื่อตกกลางคืนของวันนั้นซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์ประตูของสถานที่ที่เหล่าสาวกปิดเพราะกลัวชาวยิวพระเยซูจึงเข้าไปและอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า "สันติสุขจงมีแด่คุณ" 20 หลังจากคำพูดเหล่านี้เขาแสดงให้พวกเขาเห็นมือและด้านข้างของเขา เหล่าสาวกจึงมีความสุขที่ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 21 อีกครั้งพระเยซูตรัสว่า:“ สันติสุขจงมีแด่คุณ ตามที่พระบิดาทรงส่งฉันมาฉันก็ส่งคุณไปด้วย” 22 หลังจากพูดเช่นนี้พระองค์ทรงเป่าพวกเขาและตรัสว่า "รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 23 ผู้ใดยกโทษบาปของตนผู้นั้นจะได้รับการอภัย ใครก็ตามที่ไม่ให้อภัยพวกเขาพวกเขาจะถูกปฏิเสธ” 24 โธมัสเรียกว่าดิดิมัสซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองคนไม่ได้อยู่กับพวกเขาเมื่อพระเยซูเสด็จมา สาวกคนอื่น ๆ จึงพูดกับเขาว่า "เราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว!" แต่โทมัสพูดกับพวกเขาว่า“ ถ้าฉันไม่เห็นรอยเล็บที่มือของคุณถ้าฉันไม่เอานิ้วไปแตะที่รอยเล็บและไม่เอามือไปจับข้างคุณฉันจะไม่เชื่อ “ พบกันที่บ้านอีกครั้งและโทเมก็อยู่กับพวกเขา เมื่อประตูปิดพระเยซูก็เข้ามายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่า "สันติสุขจงมีแด่คุณ" 27 แล้วเขาก็พูดกับโทมัส:“ วางนิ้วของคุณที่นี่และดูที่มือของฉัน ยื่นมือมาวางข้างๆฉัน และอย่าเป็นคนที่ไม่เชื่อ แต่จงซื่อสัตย์” 28 โทเมตอบว่า "พระเจ้าของฉันและพระเจ้าของฉัน!" 29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า“ คุณเชื่อเพราะคุณเห็นฉันหรือเปล่า? ผู้ที่เชื่อโดยไม่เคยเห็นก็เป็นสุข! "30 พระเยซูทรงแสดงหมายสำคัญอื่น ๆ ต่อหน้าสาวกซึ่งไม่ได้เขียนไว้ แต่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้พวกเขาเชื่อและดำเนินชีวิตในนามของพระองค์

Êxodo 32: 1-14 - ESPERANÇA NA CONVERSÃO

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.