CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 2 de maio de 2021

การให้อาหารด้วยคำพูดของผู้ช่วยชีวิต การนึก


Salmo 88/89

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 105(106)

Nenhuma visualizaçãohá 6 horas

Salmo Responsorial: 144(145)

การให้อาหารด้วยคำพูดของผู้ช่วยชีวิต การนึกถึงพระเยซูคริสต์ในวันนี้มีสามส่วนที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร (เหนือกาลเวลานั่นคือจากนิรันดร์ทั้งหมด); ระหว่างพระเยซูและสาวกของพระองค์ และระหว่างพระเยซูกับสาวกในอนาคตของพระองค์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยที่ชัดเจนจากพระบิดาซึ่งเป็นรากฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในความเป็นหนึ่งเดียวคำสอนโดยเน้นถึงความจริงของการส่งพระบุตรของพระบิดาและความมั่นใจในการสานต่อของอัครทูตผ่านการส่งและการคุ้มครองของพระองค์ 2. "ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่ง" และอยู่ร่วมกับพระคริสต์และพระคริสต์ในพวกเขา นี่คือความปรารถนาของพระคริสต์เองเพราะด้วยเหตุนี้พวกเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงอยู่ในพระองค์เองนั่นคือ "เราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน" จะไม่มีการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงหากปราศจากความชัดเจนของศรัทธาความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและการมีส่วนร่วมกับพระเจ้า ความแน่นอนของการเป็นสมาชิกของพระคริสต์จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับประจักษ์พยานไม่เพียง แต่ในความเชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจริงและความรักด้วยวิธีพิเศษด้วย จำเป็นที่สาวกแต่ละคนจะได้รับการกำหนดค่าให้เป็นผู้ที่ส่งเขามา ผ่านสิ่งที่ถูกส่งไปโลกจะรู้จักผู้ที่โลกจะต้องกลับใจใหม่ ประจักษ์พยานของสาวกจะเป็นสัญลักษณ์ของการส่งและวิธีการแห่งความรู้ของพระเจ้า 3. ผ่านการดำรงอยู่ของพระองค์ทั้งหมดมุ่งตรงไปยังพระบิดาซื่อสัตย์อย่างแท้จริงต่อพระประสงค์ของผู้ที่ส่งพระองค์มายิ่งกว่านั้นด้วยคำสอนการอัศจรรย์และการกระทำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาพระเยซูประทานพระสิริแด่พระบิดาในทุกสิ่งพระองค์ทรงแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของ ความรักของพระบิดาที่มีต่อมนุษยชาติพระองค์ทรงประทานพระเกียรติและพระสิริแด่พระบิดาในชีวิตของพระเยซูพระสิริของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์พระสิริเป็นของพระองค์ในฐานะพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระคำที่สร้างเนื้อหนังและได้รับเกียรติในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ 4. ศิษย์ถูกเรียกให้เป็นภาพสะท้อนของพระสิริของพระเจ้า ก่อนอื่นเขาต้องพบว่าตัวเองรักพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์และเป็นของพระองค์ด้วย จากนั้นเขาต้องพบว่าตัวเองถูกเรียกและถูกเลือกให้เป็นที่ปรากฏของพระสิริของพระเจ้าในโลก ด้วยเหตุนี้องค์ประกอบบางอย่างจึงจำเป็น: การค้นพบความรักของพระเจ้าและการเลือกอาชีพ ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกับพระบิดาโดยทางพระเยซูคริสต์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตที่จริงใจของการสวดอ้อนวอนและการไตร่ตรองของพระเจ้า และความชัดเจนเกี่ยวกับโลกที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า แต่ต้องการความดีของพระเจ้า การดำดิ่งสู่ความมหัศจรรย์ของพระเจ้าคือความมั่นใจว่าคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงมันไม่สิ้นสุดมันถูกเขียนไว้และจะสำเร็จ ความรักเพื่อนบ้านเป็นกุญแจสำคัญของทุกสิ่งรับอ้อมกอดแห่งความรักของเรา

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.