CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 12 de setembro de 2021

คิดถึงพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า!!!

 

คิดถึงพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า!!! ครั้งนั้น 27พระเยซูเสด็จไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ไปยังหมู่บ้านซีซารียาฟีลิปปี ระหว่างทางพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่า “มนุษย์พูดว่าเราเป็นใคร?” 28พวกเขาตอบว่า “มีคนบอกว่าท่านคือยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา คนอื่น ๆ ที่คุณเป็นเอลียาห์; ยังมีอีกหลายคนที่คุณเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะ” 29แล้วพระองค์ตรัสถามว่า "แล้วท่านเล่าว่าเราเป็นใคร" เปโตรตอบว่า “ท่านคือพระเมสสิยาห์” 30พระเยซูทรงห้ามไม่ให้บอกใครเกี่ยวกับพระองค์อย่างเข้มงวด 31แล้วพระองค์ทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขา โดยตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานมาก ถูกพวกผู้ใหญ่ มหาปุโรหิต และธรรมาจารย์ปฏิเสธ เขาจะถูกฆ่าและฟื้นคืนชีพหลังจากสามวัน 32พระองค์ตรัสอย่างนี้อย่างเปิดเผย เปโตรจึงพาพระเยซูออกไปและเริ่มตำหนิพระองค์ 33พระเยซูทรงหันกลับมามองดูเหล่าสาวกตรัสห้ามเปโตรว่า “ซาตาน ไปให้พ้น! คุณไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้า แต่เหมือนผู้ชาย” 34แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัสว่า “ถ้าผู้ใดต้องการติดตามเรา ให้ผู้นั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกตามเรามา 35เพราะว่าผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดจะเสียชีวิต แต่ผู้ที่เสียชีวิตเพราะเราและข่าวประเสริฐจะช่วยชีวิตนั้นให้รอด” ประกาศ – ทูตสวรรค์ประกาศให้แมรี่ว่าเธอจะเป็นแม่ของบุตรของพระเจ้า – ใช่… เราใคร่ครวญการประกาศของทูตสวรรค์กาเบรียลถึงแม่พระและการจุติของพระวจนะของพระเจ้าในครรภ์ของเธอ “นี่คือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามคำของท่าน” – ในที่นี้เราเห็นความไม่เห็นแก่ตัวของมารีย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักต่อพระเจ้า และการเสียสละตนเอง การทำสมาธิ: วันนี้พระเจ้าเรียกให้เราตอบพระเยซูว่าใช่ เกิดในใจเราในชีวิต ให้ความหมายกับชีวิตทางโลกของเรา และน้อมรับแผนการของพระเจ้าเพื่อความรอดของเรา

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.