CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 20 de novembro de 2021

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ คนแรก!!!

 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ คนแรก!!!

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ พระองค์แรกที่ฟื้นจากความตาย ผู้ปกครองของกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ถึงพระเยซู ผู้ทรงรักเรา ผู้ได้ปลดปล่อยเราจากบาปโดยพระโลหิตของพระองค์ และผู้ทรงสร้างเราให้เป็นอาณาจักร เป็นปุโรหิตแด่พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ สง่าราศีและฤทธิ์เดชในนิรันดรมีแด่พระองค์ สาธุ. 7ดูเถิด! พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และทุกสายตาจะเห็นพระองค์ แม้กระทั่งผู้ที่แทงพระองค์ ทุกเผ่าบนแผ่นดินโลกจะทุบตีทรวงอกเพราะเขา ใช่ อาเมน! 8 พระเจ้าตรัสว่า "เราเป็นอัลฟาและโอเมกา" พระเจ้าตรัสว่า "ผู้เป็น ผู้เป็น และผู้ที่เสด็จมา คือผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" ความสุขมีแก่ผู้ที่มา / ที่มาในพระนามของพระเจ้า / และอาณาจักรที่มาถึงได้รับพร / ผู้ที่มาและอาณาจักรของเขาสรรเสริญ! (Mk 11.9s) – ร. “ข้าพเจ้ายังคงยืนกรานในนิมิตกลางคืน และดูเถิด ท่ามกลางหมู่เมฆในสวรรค์ ผู้หนึ่งมาเหมือนบุตรของมนุษย์ เข้ามาใกล้ในสมัยโบราณหลายวันแล้ว เขาก็ถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าท่าน 14 พระองค์ประทานอำนาจ สง่าราศี และตำแหน่งกษัตริย์ และบรรดาประชาชาติ ประชาชาติ และภาษาต่างๆ รับใช้พระองค์ ฤทธานุภาพของพระองค์เป็นฤทธานุภาพอันเป็นนิตย์ซึ่งจะไม่ถูกพรากไปจากพระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ไม่เสื่อมสลาย” พระเยซูตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของฉันเป็นของโลกนี้ ยามของฉันจะต่อสู้เพื่อฉันไม่ให้ตกเป็นของชาวยิว แต่อาณาจักรของฉันไม่ได้มาจากที่นี่” 37ปีลาตถามพระเยซูว่า "ท่านเป็นกษัตริย์หรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า: “คุณพูดแบบนี้: เราเป็นกษัตริย์ ฉันเกิดและเข้ามาในโลกเพื่อสิ่งนี้ เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ทุกคนที่พูดความจริงก็ฟังเสียงของเรา” เราให้บัญญัติใหม่แก่คุณ: รักกัน ข้าพเจ้ารักท่านอย่างไร ท่านจงรักซึ่งกันและกันเถิด” พระสิริจงมีแด่พระองค์

Novo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.