CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 27 de novembro de 2021

ข้าแต่พระเจ้า เราทำบาปต่อพระองค์ ช่วยเราด้วย......

 

Novo

 ข้าแต่พระเจ้า เราทำบาปต่อพระองค์ ช่วยเราด้วย......

พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด วันเวลาจะมาถึงที่เราจะทำให้เกิดผลดีในอนาคตสำหรับวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ กฎหมายและความยุติธรรมบนแผ่นดินโลก 16ในคราวนั้น ยูดาห์จะรอด และเยรูซาเล็มจะมีประชากรมากมาย นี่คือชื่อที่จะกำหนดเธอ: 'พระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเรา'” พี่น้องทั้งหลาย 12o ขอพระเจ้าประทานความรักในหมู่พวกท่านและสำหรับทุกๆ คนให้เพิ่มขึ้นและล้นออกมามากขึ้นเรื่อยๆ ตามแบบอย่างของความรักที่เรามีต่อท่าน ดังนั้นขอพระองค์ทรงยืนยันจิตใจของท่านด้วยความบริสุทธิ์อันไม่มีที่ติในสายพระเนตรพระเจ้าพระบิดาของเราในวันเสด็จมาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมดของพระองค์ 4,1ในที่สุด พี่น้องทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เราขอจากท่านและเราขอเตือนสติในพระเยซูเจ้า ท่านได้เรียนรู้จากเราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย และท่านก็ได้ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้แล้ว ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก! 2ท่านทราบดีถึงคำแนะนำที่เราได้ให้ไว้ในพระนามของพระเยซูเจ้า จะมีสัญญาณในดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว บนแผ่นดินโลก บรรดาประชาชาติจะปวดร้าว หวาดกลัวเสียงของทะเลและคลื่น 26มนุษย์จะเป็นลมเพราะความกลัวเมื่อนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลก เพราะพลังแห่งสวรรค์จะสั่นสะเทือน 27แล้วพวกเขาจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ 28เมื่อสิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้น จงลุกขึ้นและเงยศีรษะขึ้น เพราะความรอดของท่านอยู่ใกล้แค่เอื้อม 34จงระวังอย่าให้ใจของท่านชาเพราะความตะกละ ความมึนเมา และความวิตกกับชีวิต และวันนั้นจะไม่ตกอยู่กับท่านในทันใด 35เพราะว่าวันนั้นจะตกเหมือนกับดักที่ชาวโลกทั้งสิ้นอาศัยอยู่ 36ฉะนั้น จงเอาใจใส่และอธิษฐานอยู่เสมอ เพื่อท่านจะมีกำลังที่จะหนีจากทุกสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและยืนอยู่ต่อพระพักตร์บุตรมนุษย์” สรรเสริญพระองค์ท่าน.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.