CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sábado, 25 de dezembro de 2021

พระผู้ช่วยให้รอดเกิดมาเพื่อเรา ให้เราทำตามบทเรียนของพระองค์

 

พระผู้ช่วยให้รอดเกิดมาเพื่อเรา ให้เราทำตามบทเรียนของพระองค์ ในขณะที่มนุษยชาติไม่ได้ให้อะไรเลยที่จะดูแลเด็กคนนี้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ห้อมล้อมเขาด้วยแสงแห่งพระสิริของพระเจ้า คนเลี้ยงแกะเหล่านั้นเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่อ่อนแอ, บาป, ไร้จุดหมาย, สับสน, ตาบอด, เป็นทาสของตัวมันเอง และสายสัมพันธ์ของซาตาน พระสิริของพระเจ้าล้อมรอบพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นถึงอนาคต ความรอดของพวกเขา เมื่อแสดงให้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาที่พระเจ้าส่งมา แต่พระเจ้าเอง พระเจ้าเองเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์ ตัวเขาเองมาเป็นหนึ่งในพวกเรา ตัวเขาเองต้องการพูดถึงความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ฉันอยากจะถูกเรียกว่าพี่ชายเพื่อน ฉันต้องการรู้สึกถึงสิ่งที่เรารู้สึก ความอ่อนแอของเรา ข้อ จำกัด ของเรา ให้น้อยลงสิ่งที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งเป็นบาป ทุกสิ่งที่เป็นมนุษย์ พระองค์ทรงถือว่าไถ่ . ให้เราร่วมเสียงของเรากับเสียงของเหล่าทูตสวรรค์ ลานสวรรค์ ก่อเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อขับขานในวันนี้ถึงการมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของเรา แสงสว่างที่ส่องประกายและจะส่องแสงตลอดไป พระเยซูคริสต์ “ที่ปรึกษาที่น่าชื่นชม” (ฉลาดกว่าโซโลมอน), “พระเจ้าที่แข็งแกร่ง” (แข็งแกร่งกว่าดาวิดเพราะไม่ใช่คนธรรมดา แต่พระเจ้าสร้างเนื้อหนังพระเจ้า 100% และมนุษย์ 100%), “บิดาแห่งอนาคต” (ผู้นำ สมบูรณ์แบบที่สุดตลอดกาล มั่นใจที่สุด ถ่อมตนที่สุด และหันกลับมาหาพระบิดาอย่างเต็มที่ที่สุด ดังนั้น ยิ่งกว่าโมเสสผู้พิพากษาและผู้เผยพระวจนะ พระองค์จะทรงนำผู้คนไปสู่ชีวิตนิรันดร์), "เจ้าชายแห่งสันติ" (เป็นของขวัญให้ มนุษยชาติจะนำทุกคนไปสู่ความยุติธรรม ความเข้าใจ การให้อภัย และการค้นพบผู้อื่นว่าเป็นพี่น้องและของขวัญจากพระเจ้า เช่นเดียวกับพระคุณของพระเจ้าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ นำมาซึ่งความรอด “สอนให้เราละทิ้งความชั่วและ กิเลสตัณหาทางโลกและอยู่ในโลกนี้อย่างสมดุล ยุติธรรม และความยำเกรง…” พระองค์ทรงกอบกู้เราจากเ พระองค์ทรงให้ความชั่วแก่เราและชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์เอง ทำให้เราเป็นคนที่เป็นของพระองค์และต้องอุทิศตนเพื่อการทำความดี พระองค์ผู้ทรงเป็น "พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์" ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและต่อคนที่พระองค์ทรงรัก


2:59TOCANDO AGORA
ASSISTIR MAIS TARDE
ADICIONAR À FILA

N

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.