CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 19 de dezembro de 2021

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น พระเยซูคริสต์ประสูติ!!!

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น พระเยซูคริสต์ประสูติ!!!

วันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับเรา: / บรรดาประชาชาติเอ๋ย มานมัสการพระเจ้าเถิด / สำหรับวันนี้แสงสว่างอันยิ่งใหญ่ได้ส่องลงบนแผ่นดินโลก! – ร. [1ในปฐมกาลคือพระวาทะ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวจนะคือพระเจ้า 2ในตอนแรกเธออยู่กับพระเจ้า 3ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยเธอ และไม่มีสิ่งใดสร้างจากทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีเธอ 4ในเธอคือชีวิต และชีวิตเป็นความสว่างของมนุษย์ 5และความสว่างส่องสว่างในความมืด และความมืดไม่สามารถเอาชนะมันได้] 6มนุษย์ที่พระเจ้าส่งมาปรากฏ ชื่อของเขาคือยอห์น 7เขามาเป็นพยานเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างเพื่อทุกคนจะได้มีศรัทธาโดยทางเขา 8พระองค์ไม่ใช่ความสว่าง แต่มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่าง 9ของพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแห่งความจริงซึ่งเสด็จมาในโลกทำให้มนุษย์ทุกคนรู้แจ้ง 10พระคำอยู่ในโลก – และโลกถูกสร้างขึ้นผ่านมัน – แต่โลกไม่ต้องการรู้ 11เธอมาหาเธอเอง และของเธอเองไม่ต้อนรับเธอ 12แต่แก่ทุกคนที่ได้รับ พระองค์ประทานความสามารถที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า คือแก่บรรดาผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ 13เพราะพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือด หรือจากความประสงค์ของเนื้อหนัง หรือตามความประสงค์ของมนุษย์ แต่เป็นของพระเจ้าเอง 14และพระวาทะได้ทรงสร้างมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางพวกเรา และเราเห็นสง่าราศีของพระองค์ สง่าราศีซึ่งได้รับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรองค์เดียว เปี่ยมด้วยพระคุณและความจริง] 15 ยอห์นเป็นพยานถึงพระองค์โดยร้องว่า ได้ผ่านพ้นไปก่อนข้าพเจ้าแล้ว เพราะเขาดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า” 16จากความบริบูรณ์ เราทุกคนได้รับพระคุณแทนพระคุณ 17เพราะว่าโดยทางโมเสส ธรรมบัญญัติได้รับ แต่พระคุณและความจริงมาถึงเราโดยทางพระเยซูคริสต์ 18พระเจ้าที่ไม่มีใครเคยเห็น แต่องค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระเจ้า ผู้อยู่ในความสนิทสนมของพระบิดา พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้เรารู้จัก ข้าพเจ้ารู้สึกปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้อยู่กับท่านและพี่น้องทุกคนในบ้านบิดาข้าพเจ้า ชีวิตของฉันต้องเอาสิ่งนี้ไปให้พี่น้อง สรรเสริญพระองค์ท่าน.

WAS BORN!!! camocim ce\ra Em vez disso, pesquise HE MIRACLE HAPPENED. JESUS ​​CHRIST WAS BORN!!! camocim ce\ra

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.