CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

ความสุขคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์

 ความสุขคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์

ใครไม่เชื่อ ใครไม่รู้สึกถึงความรักของคุณ ถ้าเขาผิดว่ามีความสุขในโลก เขาคิดว่าเขารู้เพียงพอ ฉันไม่ได้ตัดสินบุคคลนี้ แต่สวดอ้อนวอนให้พวกเขาเห็น ประวัติศาสตร์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยเสรีภาพของมนุษย์ แต่ในขณะนั้น ต้องการ เขาอยู่ที่นั่น เขาส่งลูกชายมาปลดปล่อยเรา พ่อยกโทษให้ พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร นี่พูดถึงพระเยซู ในเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อเราทำบาปก็ส่งมาถึงเราด้วย เราต้องการโลกแห่งสันติภาพ ปราศจากการแบ่งแยก แต่ทุกสิ่งถูกเขียนไว้ โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งและภาพลวงตา ผู้ชายที่คิดว่าตัวเองใหญ่ ไม่มีอะไรจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงศตวรรษ ในฐานะลูกที่เชื่อฟัง ไม่ประพฤติตามบาปที่แต่ก่อนอยู่ในความเขลา แต่เนื่องจากผู้ที่เรียกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านก็บริสุทธิ์ในการกระทำทั้งสิ้นของท่านด้วย เพราะมีคำเขียนไว้ว่า จงบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ และหากเจ้าเรียกหาพระองค์ในฐานะพระบิดาผู้ทรงตัดสินตามการงานของแต่ละคนโดยปราศจากความเคารพต่อบุคคล ดำเนินไปด้วยความเกรงกลัวในช่วงเวลาที่เจ้าไปแสวงบุญ โดยรู้ว่าท่านไม่ได้รับการไถ่ด้วยของเน่าเสียเช่นเงินหรือทองจากวิถีชีวิตที่ไร้สาระซึ่งคุณได้รับตามประเพณีจากบรรพบุรุษของคุณ แต่ด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคริสต์ดุจลูกแกะที่ปราศจากตำหนิและปราศจากตำหนิ ผู้ซึ่งเคยรู้จักมาก่อนแม้ก่อนการทรงสร้างโลก แต่ปรากฏให้เห็นในวาระสุดท้ายนี้เพื่อเห็นแก่ท่าน และโดยพระองค์ คุณเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพื่อความเชื่อและความหวังของท่านจะอยู่ในพระเจ้า ชำระจิตวิญญาณของคุณโดยพระวิญญาณในการเชื่อฟังความจริง เพื่อความรักฉันพี่น้องที่ไม่เสแสร้ง จงรักใคร่กันด้วยใจบริสุทธิ์ การบังเกิดใหม่ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เน่าเปื่อย แต่จากความไม่เน่าเปื่อย โดยทางพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าซึ่งคงอยู่ตลอดไป เพราะเนื้อหนังทั้งสิ้นก็เหมือนหญ้า และสง่าราศีทั้งสิ้นของมนุษย์ก็เหมือนดอกหญ้า หญ้าก็เหี่ยวแห้ง และดอกของมันก็ร่วงหล่น แต่พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าคงอยู่เป็นนิตย์และนี่คือพระวจนะที่ประกาศในพวกท่าน


Novo

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.