CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

domingo, 9 de janeiro de 2022

ใครก็ตามที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเชื่อในพระคริสต์ จะรอด!!!

 

Novo

ใครก็ตามที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเชื่อในพระคริสต์ จะรอด!!! ฉันเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพผู้สร้างสวรรค์และโลก และในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระเจ้าของเรา ที่ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประสูติจากพระแม่มารี ทรงทนทุกข์ภายใต้ปอนติอุส ปิลาต ถูกตรึงกางเขน สังหาร และฝังไว้ เขาลงไปที่คฤหาสน์ของคนตาย เพิ่มขึ้นในวันที่สาม เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย ฉันเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในคริสตจักรคาทอลิก ในความเป็นหนึ่งเดียวของนักบุญ ในการปลดบาป ในการฟื้นคืนพระชนม์ของเนื้อหนัง ในชีวิตนิรันดร์ อาเมน พระเจ้าพระเยซู เราขอเสนอคำอธิษฐานของเรา เราใคร่ครวญเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ความตายไม่ใช่จุดจบสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซู ชัยชนะเหนือความตาย ความหวังในชีวิตนิรันดร์ การส่งข่าวประเสริฐ การปลดบาป สันติสุขของพระเยซูต่อผู้ที่ติดตามพระองค์ เราใคร่ครวญการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราสู่สวรรค์ กลับไปหาพระบิดาเพื่อเตรียมที่สำหรับเราและดูแลเราแต่ละคน ทูลวิงวอนพระเจ้าเพื่อการอภัยบาปของเรา พระมารดาของพระเจ้าและพระแม่ โปรดช่วยเราให้เชื่อมสัมพันธ์กับพระหฤทัยของพระเยซูให้คงอยู่ตลอดไป เพราะพระองค์ทรงเป็นทางไปสู่พระบิดา กับคุณ เราต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นโครงการที่พระเจ้าคิดไว้ให้เรา เราใคร่ครวญการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์บนอัครสาวกที่ชุมนุมกับพระแม่มารีในกรุงเยรูซาเล็ม การเสด็จมาของพระสัญญา พระวิญญาณบริสุทธิ์ Paraclete: ทนาย-ผู้พิทักษ์ Paraclete พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรา จะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณถึงทุกสิ่งที่พระองค์บอกคุณ การเสด็จมาของพระสัญญา พระวิญญาณบริสุทธิ์ Paraclete: ผู้พิทักษ์-ทนาย Paraclete พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเรา จะสอนคุณทุกสิ่งและจะเตือนคุณถึงทุกสิ่งที่เราบอกคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับในการรับบัพติศมาเป็นผู้นำของเรา ปกป้องเราต่อหน้าพระบิดา เพราะเรามีผู้กล่าวหาทั้งวันทั้งคืนที่กล่าวหาเราต่อพระพักตร์พระเจ้า…ซาตาน แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในเรา ทรงอธิษฐานในเราด้วยเสียงคร่ำครวญอย่างไม่อาจอธิบายได้ เพราะเราไม่รู้ว่าจะทูลขออะไรจากพระเจ้า เราใคร่ครวญสมมติฐานของแม่พระสู่สวรรค์: การเผชิญหน้าของพระมารดากับพระบุตรในสวรรค์ ตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป Holy Virgin สมควรได้รับพระหรรษทานทั้งหมด ธิดาผู้เป็นที่รักของพระบิดา ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอ เก็บทุกสิ่งไว้ในใจเสมอ ความบริสุทธิ์แห่งความเงียบ วิหารร่างกายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พลับพลาที่มีชีวิต ไม่สามารถทำให้โลกเสียหายได้ในฐานะคนบาปธรรมดา เราใคร่ครวญพิธีราชาภิเษกของแม่พระเป็นราชินีของเทวดาและนักบุญทั้งหลาย Queen of Angels: ผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดภายใต้ดวงอาทิตย์ บนศีรษะของเธอมีมงกุฎแห่งดวงดาว และบนเท้าของเธอคือดวงจันทร์ ราชินีแห่งโลก ราชินีแห่งคริสตจักร ผู้วิงวอนอันทรงพลังกับพระเยซู มีพลังที่จะบดขยี้หัวมังกรนรก ในเวลาที่เราสิ้นพระชนม์ เธอจะปกป้องเราด้วยพระเยซู และแก่ทุกคนที่หมดรัก เธอและลูกของเธอ สัตย์ซื่อในคำอธิษฐาน เราวางดอกกุหลาบไว้ที่เท้าของคุณ...

Um comentário:

  1. With some four,000+ games, Betmaster outperforms lots of its rivals on this area. Both offline and on-line gambling laws Korea has adopted are stringent regarding locals. There solely one|is simply one} betmove land-based gambling home in South Korea that they will legally visit. Local residents can even be prosecuted when half in} abroad in order that these are solely reputable on-line casinos Korean gamers can safely gamble at.

    ResponderExcluir

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.