CAMOCIM CEARÁ

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa.(Mt.5)

segunda-feira, 3 de janeiro de 2022

พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเรา ให้เราปฏิบัติตามกฎแห่งความรักของพระองค์

เพื่อนที่รัก 22สิ่งใดก็ตามที่เราขอเราได้รับจากเขา เพราะเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์และทำในสิ่งที่เขาพอใจ 23นี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้เราเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และให้เรารักกันตามพระบัญชาที่พระองค์ประทานแก่เรา 24ผู้ที่รักษาพระบัญญัติจะคงอยู่กับพระเจ้า และพระเจ้าก็สถิตกับเขา พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา เรารู้โดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เรา 4,1เพื่อนที่รัก อย่าเชื่อในวิญญาณใด ๆ แต่ให้ตรวจดูวิญญาณเพื่อดูว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะมีผู้เผยพระวจนะเท็จหลายคนเข้ามาในโลก 2นี่เป็นเกณฑ์ในการรู้ว่าการดลใจมาจากพระเจ้าหรือไม่ วิญญาณทุกดวงที่นำไปสู่การอ้างว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในเนื้อหนังนั้นมาจากพระเจ้า 3และวิญญาณทุกดวงที่ไม่แสดงความเชื่อในพระเยซูก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่เป็นวิญญาณของมาร คุณเคยได้ยินมาว่ามารจะมา เขาอยู่ในโลกแล้ว 4เด็กน้อย คุณเป็นของพระเจ้า และคุณได้เอาชนะมาร เพราะผู้ที่เป็นใหญ่ยิ่งกว่าผู้อยู่ในโลกคือผู้ที่อยู่กับเจ้า 5ปฏิปักษ์ของคุณเป็นของโลก ฉะนั้น, พวกเขาปฏิบัติตามโลก, และโลกก็ฟังพวกเขา. 6เราเป็นของพระเจ้า ผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเรา ผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าก็ไม่ฟังเรา ในสิ่งนี้เรารับรู้ถึงวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณแห่งความผิดพลาด พระเยซูทรงประกาศข่าวประเสริฐ ประกาศราชอาณาจักร และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในหมู่ประชาชน (มธ 4,23) แสงเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต ความงาม ศีลธรรม และสิ่งดีงาม แสงยังเป็นตัวแทนของพระเจ้า: พระเจ้าเป็นความสว่าง! พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก ผู้มาเพื่อขจัดความมืดของบาป การไม่มีแสงสว่างแสดงถึงความตาย บาป และความชั่วร้าย เมื่อพระเยซูเริ่มประกาศพระกิตติคุณในกาลิลี มัทธิวผู้ประกาศข่าวประเสริฐบอกเราว่าความสว่างได้เกิดขึ้นที่ "กาลิลีของบรรดาประชาชาติ" ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้ยังคง “นั่งในเงาแห่งความตาย” เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ และอยู่ภายใต้ความเชื่อโชคลาง การผิดศีลธรรม และความสิ้นหวังของศาสนานอกรีต ด้วยการเทศนา พระเยซูทรงส่องสว่างทุกคนด้วยความสว่างแห่งการสอน เชื้อเชิญให้กลับใจใหม่และประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูทรงปลอบโยนผู้คนด้วยข้อความของพระองค์เกี่ยวกับพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ทรงต้อนรับทุกคนและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด ทุกวันนี้ พระเยซูทรงรักษาความเจ็บป่วยของเราต่อไป ทั้งทางร่างกายและทางวิญญาณ เราแค่ต้องเปิดใจรับพระคำแห่งความรักของพระองค์ ครั้งนั้น 12 เมื่อได้ยินว่ายอห์นถูกจับ พระเยซูจึงเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลี 13เขาออกจากนาซาเร็ธไปอาศัยอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุมซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลกาลิลี 14ในอาณาเขตของเศบูลอนและเนฟทาลี เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวไว้ว่า 15“ดินแดนซาบูลอน ดินแดนเนฟทาลี , ทางลงทะเล, ภูมิภาคข้ามแม่น้ำจอร์แดน, กาลิลีของคนนอกศาสนา! 16ประชาชนที่อาศัยอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่ และบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแดนมรณะมีแสงสว่างส่องเข้ามา” 17ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูทรงเริ่มเทศนาว่า "จงกลับใจเสียใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว" 23พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลา ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักร และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างของประชาชน 24ชื่อเสียงของท่านก็เลื่องลือไปทั่วซีเรีย พวกเขาพาคนป่วยทุกคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยและการทรมานต่าง ๆ มาหาเขา: ผีสิง, โรคลมบ้าหมูและเป็นอัมพาต และพระเยซูทรงรักษาพวกเขา 25 ฝูงชนจำนวนมากตามเขามาจากกาลิลี เดคาโพลิส เยรูซาเลม ยูเดีย และภูมิภาคอื่น ๆ นอกจอร์แดน สมัครรับข้อมูลจากบล็อกของ camocim ceara จะช่วยได้มาก

Nenhum comentário:

Postar um comentário

EXPRESSE O SEU PENSAMENTO AQUI.